Právne minimum pre vymáhanie pohľadávok s praktickými cvičeniami

Popis kurzu

Časovo efektívne získanie uceleného prehľadu o možnostiach, postupoch a efektívnom riadení a vymáhaní pohľadávok. Školenie pomôže účelne sa zorientovať v problematike týkajúcej sa pohľadávok a práv s tým súvisiacich, spolu s uvedením rôznych príkladov a vzorov.

Obsah kurzu

- vznik pohľadávky a spôsob jej zabezpečenia, resp. zabezpečenia jej zaplatenia, pri jej vzniku, ako aj neskôr,

- čas plnenia a práva veriteľa,úrok z omeškania a zmluvná pokuta, ich zákonná úprava a limitácia (uvedenie príkladov a výpočtov),

- zaplatenie časti pohľadávky a práva veriteľa,- výzva na zaplatenie pohľadávky (uvedenie príkladov a vzorov),

- postúpenie pohľadávky a zodpovednosť veriteľa,

- uplatnenie pohľadávky na súde, a to formou platobného rozkazu alebo žaloby, náležitostí týchto podaní, vrátane formulácie žalobného návrhu (uvedenie príkladov a vzorov),

- návrh na vykonanie exekúcie a jeho zákonné náležitosti (uvedenie príkladov a vzorov),

- vymáhanie pohľadávky prostredníctvom súdu a vymáhanie pohľadávky prostredníctvom exekútora,

- spôsoby vykonávania exekúcie,

- súdne a exekučné poplatky súvisiace s uplatnením a vymáhaním pohľadávky

Kontaktná osoba


+421 911 334 598
vik@vik.sk

Organizátor