DETAIL KURZU

Obnovovacie školenie vodičov ADR (základné)

Od:

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

príprava účastníkov kurzu na záverečnú skúšku a na výkon povolania vodiča prepravujúcich nebezpečných vecí:

 • v kusových zásielkach,
 • vo voľne loženom stave

cestnou dopravou.

získanie nových informácií o požiadavkách platných pri preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou

Obnovenie platnosti osvedčenia o školení vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci.

Obsah kurzu

 • všeobecné požiadavky vzťahujúce sa na prepravu nebezpečných vecí,
 • hlavné typy nebezpečenstva,
 • informácie o ochrane životného prostredia pri kontrole premiestňovania odpadov,
 • preventívne a bezpečnostné opatrenia primerané rozličným typom nebezpečenstva,
 • čo robiť po nehode (prvá pomoc, bezpečnosť cestnej premávky, základné znalosti o používaní ochranného vybavenia, písomných pokynov pre prípad nehody atď.),
 • označovanie, bezpečnostné značky, veľké bezpečnostné značky a označovanie oranžovými tabuľami,
 • čo by mal a čo by nemal robiť vodič počas prepravy nebezpečných vecí,
 • účel a postupy prevádzkovania technického vybavenia na vozidle,
 • zákazy spoločnej nakládky na tom istom vozidle alebo v kontajneri,
 • opatrenia, ktoré treba vykonať počas nakládky a vykládky nebezpečných vecí,
 • všeobecné informácie o občianskej zodpovednosti,
 • informácie o preprave viacerými druhmi dopravy (kombinovaná doprava),
 • manipulácia a uloženie kusov,
 • obmedzenia premávky v tuneloch a pokyny, ako sa správať v tuneloch (prevencia nehôd, bezpečnosť, činnosť v prípade požiaru alebo iných havárií a podobne),
 • poučenie o bezpečnosti
 • zmeny a nové ustanovenia v dohode ADR.

OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV: http://dekra-safety.sk/…a-safety.pdf

Cieľová skupina

Vodiči vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci, ktorý žiadajú o predĺženie platnosti osvedčenia vodičov ADR.

Certifikát predĺženie platnosti ADR osvedčenia o školení vodičov na ďalších 5 rokov

Kontaktná osoba

RNDr. Michal Cingel
+421 918 792 470
skolenia@dekra.sk

Hodnotenie
Organizátor