Kurz: Obnovovacie školenie bezpečnostných poradcov ADR (všetky triedy)

Popis kurzu

 • príprava účastníkov kurzu na záverečnú skúšku a na výkon služby bezpečnostného poradcu pre cestnú prepravu nebezpečných vecí v praxi
 • získanie nových informácií o požiadavkách platných pri preprave nebezpečných vecí cestnou dopravouObsah kurzu

 • znalosť druhov následkov, ktoré môžu byť spôsobené pri nehode s nebezpečným tovarom a znalosť hlavných príčin nehôd,
 • požiadavky národných právnych predpisov, medzinárodných dohovorov a dohôd;
 • zatrieďovanie nebezpečných vecí (postupy zaraďovania roztokov a zmesí, štruktúra zoznamu látok, triedy nebezpečných vecí a zásady ich zatrieďovania, povaha prepravovaných nebezpečných vecí, fyzikálne, chemické a toxikologické vlastnosti nebezpečných vecí),
 • všeobecné ustanovenia o obaloch, ustanovenia o cisternách a cisternových kontajneroch (typy, kódy, označovanie, konštrukcia, vstupné a periodické prehliadky a skúšky),
 • označovanie a bezpečnostné značky, označovanie vozidiel bezpečnostnými značkami a oranžovými tabuľami (označovanie a bezpečnostné značky na kusoch, umiestňovanie a odstránenie bezpečnostných značiek a oranžových tabúľ),
 • podrobné údaje v prepravných dokladoch (vyžadované informácie),
 • odosielateľské postupy a obmedzenia pri odosielaní (celovozidlová zásielka, preprava voľne ložených látok, preprava v stredne veľkých nádobách na voľne ložené látky, preprava v kontajneroch, preprava v nesnímateľných alebo snímateľných cisternách),
 • preprava pasažierov (osôb),
 • zákazy a ostražitosť pri zmiešanej nakládke,
 • vzájomné oddeľovanie vecí,
 • ohraničovanie prepravovaných hmotností a hmotnostné výnimky,
 • manipulácia a skladovanie (balenie, plnenie, nakládka a vykládka – plniace pomery – skladovanie a oddeľovanie),
 • čistenie a/alebo odplyňovanie pred balením, plnením, nakládkou a po vykládke,
 • osádky vozidiel, odborné školenie,
 • doklady k vozidlu (prepravné doklady, písomné pokyny, osvedčenie o schválení vozidla, osvedčenie o školení vodiča, kópie akýchkoľvek odchýliek, iné doklady),
 • písomné pokyny (realizácia pokynov a vybavenie na ochranu osádky),
 • požiadavky na dozor (parkovanie),
 • dopravné predpisy a obmedzenia,
 • znečistenie prevádzkovým vyprázdňovaním alebo pri náhodných únikoch,
 • požiadavky na dopravné vybavenie,
 • zmeny a nové ustanovenia v dohode ADR.

OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV: http://dekra-safety.sk/…a-safety.pdfCieľová skupina

osoby vykonávajúce činnosť bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečných vecí cestnou dopravou, ktoré žiadajú o predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilostiCertifikát

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, platné 5 rokov, s medzinárodnou platnosťouKontaktná osoba

RNDr. Michal Cingel
+421 918 792 470
skolenia@dekra.sk


Organizátor