Interný audítor IRIS Rev.2

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Jednou z dôležitých požiadaviek normy IRIS je pravidelné vykonávanie interných auditov, podobne ako je to pri norme ISO 9001:2008. Zodpovednosť interných audítorov spočíva v preverení, či celý systém kvality podľa IRIS je v súlade s požiadavkami normy, ako efektívne je zavedený a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Ďalšou úlohou audítorov je rozširovanie filozofie povedomia o norme IRIS vo firme.

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov podľa normy IRIS tým, že se podrobne zoznámia s požiadavkami tejto normy, s jej rozdielmi oproti norme ISO 9001:2008 a so zásadami auditovania podľa normy IRIS.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých interných audítorov kvality podľa ISO 9001:2000, ktorí chcú získať kvalifikáciu pre vykonávanie interných auditov podľa normy IRIS.

Obsahová náplň

  • Zopakovanie zásad vykonávania interných auditov.
  • Stručné zopakovanie požiadaviek normy ISO 9001:2008.
  • Oboznámenie s normou IRIS a výklad jej požiadaviek.
  • Rozdiely medzi normou IRIS a normou ISO 9001:2008.
  • Vykonávanie auditov podľa normy IRIS.
  • Vyhodnotenie výsledkov auditu podľa IRIS.
  • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu.
  • Príklady na praktické precvičenie používania normy IRIS pri auditovaní.
  • Priestor na diskusiu o norme IRIS a auditovaní podľa nej

Lektor:
Ing. Ervin Matirko

Typ a platnosť osvedčenia:
certifikát s neobmedzenou platnosťou

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

mobil:
+421 907 933 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Hotel Panoráma, Trenčianske Teplice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape