Kurz: Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom

Popis kurzu

V súvislosti s novými prijatými kódexmi procesného práva bol novelizovaný aj katastrálny zákon, ktorý priniesol zmeny vo viacerých ustanoveniach. Zmeny v konaní o vklade práva a poznámke majú pre účastníkov týchto konaní v niektorých oblastiach podstatné dôsledky. Spolu s aktuálnou problematikou reflexie nových postupov v rozhodovaní súdov a zápisov v katastri nehnuteľností ponúkame aktuálne problémy a trendy v tejto oblastiObsah kurzu

Obsah seminára:

  1. Novela katastrálneho zákona v z. 125/2016 Z.z. – rozšírená právomoc ÚGKK SR pri vkladovom konaní, osobitná spôsobilosť na rozhodovanie o vklade, ostatné zmeny vyplývajúce z čl. XXXVI
  2. Dopad nových procesných predpisov na katastrálne konanie – neodkladné a zabezpečovacie opatrenia a ich zápis do katastra, zmeny v poznámke spornosti a záväznosť rozsudku
  3. Zmeny v správnom súdnictve v kontexte vzťahu ku katastrálnemu konaniu – vypustenie rozhodovania o opravných prostriedkoch, nová právna úprava správneho súdnictva, prieskum subsidiárnej povahy, rozšírenie aj zúženie prieskumu, rozhodnutia, opatrenia a nečinnosť orgánu verejnej správy, príslušnosť súdu, jednoinštančnosť, kasačná sťažnosť, žaloba, povinné zastúpenie, lehoty, odkladný účinok, rozhodnutia, so špecifickým dosahom na zápisy v KN
  4. Aktuálne názory ÚGKK SR v oblasti danej problematiky – vychádzajúce z katastrálneho bulletinu
  5. DiskusiaCieľová skupina

Seminár je pripravený pre odbornú verejnosť, ktorá sa zaoberá oblasťou nehnuteľností, zástupcov a právnikov firiem, ministerstiev a štátnych inštitúcií, advokátov a koncipientov.Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor