Kurz: Verejné obstarávanie - NOVINKY v zákazkách s nízkou hodnotou

Popis kurzu

Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania po 01.06.2017. Po­drobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa, preberieme zvýšené finančné limity platné po 01.06.2017. Ú­častníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.

Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou.Obsah kurzu

  • Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO, nové finančné limity po 01.06.2017
  • Interná Smernica pre tento postup verejného obstarávania.
  • Opis predmetu zákazky, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, určenie bežnej dostupnosti.
  • Ako vyhlasujeme tento typ verejného obstarávania, aké povinnosti má verejný obstarávateľ pri vyhlásení zákazky.
  • Ako vyhodnocujeme tento typ verejného obstarávania, povinnosti verejného obstarávateľa.
  • Akú dokumentáciu zakladá verejný obstarávateľ do spisu pri tomto type verejného obstarávania.
  • Inštitút konfliktu záujmov je založený na aktívnej úlohe verejného obstarávateľa, ktorý je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, vedúcemu k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania.
  • Zainteresovaná osoba pre konflikt záujmov – osoba, ktorá pripravuje a vyhlasuje verejné obstarávanie, štatutár organizácie.Cieľová skupina

Kurz je určený verejným obstarávateľom.Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obedKontaktná osoba

Monika Svinčáková
+421 911 124 142
vzdelavanie@otidea.sk


Organizátor