POKRAČUJ S NEMČINOU!

Popis kurzu

Cieľom programu je vytvoriť podmienky na intenzívne upevnenie osvojenej úrovne ovládania jazyka pre komunikačné účely. Absolvovaním modulu sa účastníkom podarí zapojiť sa do programov pre jednotlivé úrovne Spoločného Európskeho referenčného rámca.

Obsah kurzu

Rozšírenie a upevnenie slovnej zásoby. Osvojenie správnej výslovnosti nových slov. Počúvanie – nahrávky prezentované formou dialógov a videí. Vypočuté situácie budú analyzované s overením porozumenia. Následné cvičenia budú zamerané na gramatické javy a slovnú zásobu. Hovorenie – modelové a rolové úlohy – korekcia výslovnosti, posilnenie plynulosti ústneho prejavu s dôrazom na presnosť a správnosť z pohľadu gramatiky a komunikačnej funkcie jazyka. Čítanie s porozumením – osvojovanie si novej slovnej zásoby pre pasívne, ale aj aktívne používanie. Písanie základných dokumentov – pohľadnica a email, správa, formálny a neformálny list, objednávka, sťažnosť.

Cieľová skupina

Kurz je potrebné vytvoriť z uchádzačov približne rovnakej úrovne ovládania jazyka. Tomu slúži zaraďovací test, ktorý Vám pošleme elektronicky po prihlásení. Oznámime Vám, či sa program otvára najneskôr dva dni pred stanoveným termínom a požiadame Vás, aby ste zaplatili školné. Pri otváraní programu budeme od Vás požadovať doklad o zaplatení.

Široká verejnosť, najmä tí, ktorí si doposiaľ nenašli čas vrátiť sa už k osvojeným základom jazyka a potrebujú intenzívne skonsolidovať dosiahnutú úroveň.

Poznámka k cene

65 hod.

Kontaktná osoba

PhDr. Silvia Blašková, PhD.
+421 2/501 177 02
silvia.blaskova@cdv.uniba.sk

Organizátor