Kurz: Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001

Popis kurzu

pripraviť interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách

oboznámiť podrobne účastníkov kurzu o norme OHSAS 18001 a ISO 19011

priblížiť techniku interných auditov v organizáciách

poukázať na problémy, s ktorými sa stretávajú interní audítori v praxi a možnosti riešenia

Úspešným absolvovaním záverečného testu účastník získa certifikát, ktorý ho oprávňuje k vykonávaniu interných auditov v organizáciách.Obsah kurzu

 • Úvod do systémov manažérstva BOZP
 • Požiadavky normy OHSAS 18001
 • Požiadavky právnych predpisov vo vzťahu k norme OHSAS 18001
 • Riadenie rizík na pracovisku v rámci OHSAS 18001
 • Požiadavky normy EN ISO 19011 a návod na auditovanie
 • Úloha a rola interného audítora
 • Psychologické aspekty auditu a komunikácia
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu
 • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testuKontaktná osoba

Ing. Adrián Kubinec
+421 911 280 995
cems@cems.sk


Organizátor