Kurz: Stavebný poriadok – aplikačná prax

Popis kurzu

Seminár je zameraný na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a súvisiace predpisy. Cieľom je usmerniť účastníkov seminára tak, aby dokázali správne aplikovať stavebný zákon a súvisiace predpisy v praxi. Kvalitná prípravná fáza ideového zámeru projektu (stavby) je základným predpokladom pre úspešnú realizáciu diela. Absolvovanie seminára vytvára lepšiu východiskovú pozíciu pre účastníkov tohto seminára v „konkurenčnom boji“ v odbore stavebníctva. Seminár nezahŕňa časť územného plánovania s výnimkou územného konania.

Obsah seminára:

  1. Úvod, predpisy, základné pojmy
  2. Členenie stavieb, kategorizácia
  3. Všeobecné a špeciálne stavebné úrady, dotknuté orgány
  4. Vybrané činnosti vo výstavbe
  5. Územné konanie, náležitosti návrhu, účastníci, priebeh konania, rozhodnutie
  6. Stavebné konanie, náležitosti žiadosti, účastníci, priebeh konania, rozhodnutie
  7. Kolaudačné konanie, náležitosti žiadosti, účastníci, priebeh konania, rozhodnutie
  8. Osobitné ustanovenia stavebného zákona
  9. Ostatné, diskusiaCieľová skupina

Školenie je predovšetkým právnikom, advokátom, pracovníkom štátnej správy a zamestnancom energetických, telekomunikačných a stavebných spoločností.Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 - 4 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava.Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor