Povinnosti prevádzkovateľa stredného a veľkého zdroja znečistenia

Popis kurzu

Získanie informácií o povinnostiach prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia pre pracovníkov zodpovedných za problematiku ochrany ovzdušia vo výrobných podnikoch, ktoré prevádzkujú stredné a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia.

Kurz je určený pre pracovníkov zodpovedných za problematiku ochrany ovzdušia vo výrobných a nevýrobných podnikoch, ktoré prevádzkujú stredné a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia.ý pre  

Obsah kurzu

  1. Zdroj znečisťovania ovzdušia, jeho členenie na zariadenia a priraďovanie emisných limitov pre jednotlivé zariadenia v rámci zdroja - vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z v v znení neskorších predpisov
  2. Povinnosti prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia – zákon NR SR č.137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
  3. Spôsoby preukazovania plnenia emisných požiadaviek - vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z.z.
  4. Ročné hlásenia a výpočet ročného poplatku – NEIS a webNEIS
  5. Oznámenie o dodržaní zmenenej emisnej požiadavky - vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z.z.

Kontaktná osoba


+421 911 334 598
vik@vik.sk

Organizátor