Všeobecná bezpečnosť výrobkov podľa n.v. č. 404/2007 Z.z., z.č. 250/2007 Z.z., z.č. 128/2002 Z.z. a zodpovednosť za výrobok podľa z.č. 294/1999 Z.z. v automobilovom priemysle

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je vysvetliť podstatu právnej regulácie automobilov a ich dielov v EÚ a SR so zameraním na zodpovednosť a to na úrovni sankcií za neplnenie záväzných verejnoprávnych požiadaviek (technické požiadavky na výrobky a všeobecná bezpečnosť výrobkov) a na úrovni sankcií v podobe náhrady škôd (zodpovednosť za škodu spôsobenú chybou výrobku, zodpovednosť za súlad so zmluvou a záruka).

Cieľová skupina

Pre všetkých výrobcov a dodávateľov v automobilovom priemysle, ktorí chcú získať základné povedomie o regulácií v ich oblastiach činnosti, zvýšiť odbornú kvalifikáciu a správne pracovať s rôznymi typmi rizík v rámci svojej profesnej činnosti.

Obsahová náplň

Vymedzenie podstaty technickej legislatívy. Regulovaný výrobok. Vysvetlenie základnej právnej terminológie a hierarchie právnych noriem v SR, rola a postavenie technických noriem. Právne požiadavky na výrobky v automotive v členských štátoch EÚ. ZÁKON č. 264/1999 Z.z., o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. Základ regulácie, pojmy. Stanovený obsah údajov v Prehlásení o zhode. Kontrólne orgány – podstata kontról, právomoci, lehoty a sankcie. ZÁKON č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a Nariadenie vlády č. 140/2009 Z.z., ktorým sa stanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá. Technické požiadavky na výrobcov automobilov a ich dielov. Kontrólne orgány – podstata kontról, právomoci, lehoty a sankcie. ZÁKON č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebitela a Nariadenie vlády č. 404/2007 Z.z., o všeobecnej bezpečnosti výrobkov Legálne konštrukcie bezpečného výrobku, fakticky nebezpečný výrobok. Kontrolné orgány – právomoci, lehoty a sankcie ZÁKON č. 294/1999 Z.z., o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Podstata zodpovednosti. Liberačné dôvody. Lehoty pre uplatnenie. Minimalizácia rizík vyplyvajúcich zo zodpovednosti za výrobok. Zodpovednosť za súlad so zmluvou. Záruka

Termíny kurzov

26.03.2018
04.06.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť


Adresa
Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/444 552 *** zobraziť

email:
daniela.matyasova@... zobraziť

web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)