Kurz: Všeobecná bezpečnosť výrobkov podľa n.v. č. 404/2007 Z.z., z.č. 250/2007 Z.z., z.č. 128/2002 Z.z. a zodpovednosť za výrobok podľa z.č. 294/1999 Z.z. v automobilovom priemysle

Popis kurzu

Cieľom kurzu je vysvetliť podstatu právnej regulácie automobilov a ich dielov v EÚ a SR so zameraním na zodpovednosť a to na úrovni sankcií za neplnenie záväzných verejnoprávnych požiadaviek (technické požiadavky na výrobky a všeobecná bezpečnosť výrobkov) a na úrovni sankcií v podobe náhrady škôd (zodpovednosť za škodu spôsobenú chybou výrobku, zodpovednosť za súlad so zmluvou a záruka).Obsah kurzu

Vymedzenie podstaty technickej legislatívy. Regulovaný výrobok. Vysvetlenie základnej právnej terminológie a hierarchie právnych noriem v SR, rola a postavenie technických noriem. Právne požiadavky na výrobky v automotive v členských štátoch EÚ. ZÁKON č. 264/1999 Z.z., o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. Základ regulácie, pojmy. Stanovený obsah údajov v Prehlásení o zhode. Kontrólne orgány – podstata kontról, právomoci, lehoty a sankcie. ZÁKON č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a Nariadenie vlády č. 140/2009 Z.z., ktorým sa stanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá. Technické požiadavky na výrobcov automobilov a ich dielov. Kontrólne orgány – podstata kontról, právomoci, lehoty a sankcie. ZÁKON č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebitela a Nariadenie vlády č. 404/2007 Z.z., o všeobecnej bezpečnosti výrobkov Legálne konštrukcie bezpečného výrobku, fakticky nebezpečný výrobok. Kontrolné orgány – právomoci, lehoty a sankcie ZÁKON č. 294/1999 Z.z., o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Podstata zodpovednosti. Liberačné dôvody. Lehoty pre uplatnenie. Minimalizácia rizík vyplyvajúcich zo zodpovednosti za výrobok. Zodpovednosť za súlad so zmluvou. ZárukaCieľová skupina

Pre všetkých výrobcov a dodávateľov v automobilovom priemysle, ktorí chcú získať základné povedomie o regulácií v ich oblastiach činnosti, zvýšiť odbornú kvalifikáciu a správne pracovať s rôznymi typmi rizík v rámci svojej profesnej činnosti.Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena