DPH – Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Na základe dlhoročných poznatkov z praxe v oblasti daní bol pre vás zostavený špeciálny seminár, ktorý je zameraný na poukázanie na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH, nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní DPH a ďalších chýb a problémov v oblasti DPH.

Ako sa týchto chýb vyvarovať, vám vo väzbe aj na súvisiace právne predpisy na príkladoch vysvetlí odborná lektorka – odborníčka na dane Ing. Soňa Ugróczy.

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Obsahová náplň

 • Oneskorená registrácia DPH tuzemskej zdaniteľnej osoby (čo vstupuje do obratu pre účely DPH, postup podania prvého daňového priznania, odpočítanie DPH pri registrácii)
 • Zmena zdaňovacieho obdobia (povinná, dobrovoľná)
 • Plnenia, ktoré nie sú predmetom DPH, resp. sú oslobodené od DPH (neadresné zálohy, kaucie, manká, škody, sankčné nároky, oslobodené plnenia a iné)
 • Základ DPH
 • Vznik daňovej povinnosti priznať a odviesť daň (plnenia v reverscharge, prijaté a poskytnuté preddavky, povinnosť odvedenia DPH v špecifických prípadoch)
 • Pravidlá refakturácie z pohľadu zákona o DPH (tovar, služba, ubytovanie, letenky, poštovné a iné)
 • Oprava základu dane a dane pri dodaní tovaru alebo služby (dobropisy, ťarchopisy, vyúčtovacie faktúry, zľavy, skontá, finančné rabaty) – daňový doklad a jeho náležitosti, deň vzniku daňovej povinnosti/nároku na odpočítanie dane, vykazovanie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze a iné
 • Vznik práva na odpočítanie DPH – splnenie podmienok pre odpočítanie dane pri nákupe tovarov a služieb (upozornenie aj na reklamu, reklamné predmety verzus reprezentačné, benefity zamestnancom, cestovné náhrady z pohľadu DPH, úhrady zo sociálneho fondu, pitný režim, rekondičné pobyty, výhry pre zákazníkov v reklamnej súťaži a iné)
 • Zdaňovacie obdobie, v ktorom je možné uplatniť odpočítanie dane v závislosti od prijatého plnenia; odpočítanie DPH z oneskorene prijatých faktúr, resp. odvedenie DPH z oneskorene vystavených faktúr
 • Neúplné daňové doklady a ich pravosť, nepreukázanie prijatých plnení, spochybnenie existencie tovaru a iné – väzba na Rozsudky –
 • Najvyššieho súdu SR
 • Majetok používaný aj na súkromné účely – odpočítanie DPH, uznateľnosť daňového výdavku z pohľadu zákona o dani z príjmov
 • Aplikačné problémy – § 69 zákona o DPH – osoba povinná platiť daň [dodanie nehnuteľností – § 69 ods. 12 písm. c), prenesenie daňovej povinnosti v stavebníctve – § 69 ods.12 písm. j) a iné]
 • Chyby pri uplatňovaní intrakomunitárnych dodávok, pri dovoze a vývoze (priradenie prepravy v reťazových dodávkach, hmotnoprávne podmienky oslobodenia od dane, doklady, vykazovanie v daňovom priznaní)
 • Lehoty na vyhotovenie faktúr z pohľadu DPH
 • Podávanie dodatočného daňového priznania k DPH – povinnosť verzus možnosť, poukázanie na nesprávne vykazovanie v daňovom priznaní k DPH
 • Diskusia

LEKTOR:

 • Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Tax s. r. o. , odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

HARMONOGRAM:

 • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 09.00 – 11.00 prednáška
 • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
 • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Termíny kurzov

11.10.2017

09:00 - 15:00

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Mária Puškárová
tel:
+421 41/705 32 *** zobraziť

mobil:
+421 905 848 *** zobraziť

email:
profivzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/705 38 *** zobraziť

mobil:
+421 915 480 *** zobraziť

email:
profivzdelavanie@... zobraziť

web: www.profivzdelavanie.sk

Adresa
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A , Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)