Kurz: Verejné obstarávanie - Príprava súťažných podkladov a oznámení NIE JE jednoduchý administaratívny úkon

Popis kurzu

Seminár je zameraný na aplikáciu ustanovení zákona o verejnom obstarávaní v rámci prípravnej fázy verejného obstarávania, ktorá je najdôležitejšia a zahŕňa určenie celkovej stratégie zadávania príslušnej zákazky. Prípravná fáza zahŕňa špecifikáciu predmetu zákazky, určenie PHZ, určenie zákazky z hľadiska finančného limitu, určenie postupu zadávania zákazky, jednoznačný opis predmetu zákazky, určenie podmienok účasti, určenie hodnotiacich kritérií, lehôt na spracovanie ponuky, spracovanie súťažných podkladov, v ktorých určíte pravidlá pre záujemcov/uchád­začov vrátane obchodných podmienok a návrhu zmluvy. V tejto fáze sa nevyhnete informačným systémom a elektronizácii pri spracovaní a zasielaní oznámení vo verejnom obstarávaní, ktoré musia korelovať so súťažnými podkladmi.Obsah kurzu

  • Plánovanie vo verejnom obstarávaní je stále podceňované, čo komplikuje samotný proces VO; rozpočtovanie a spracovávanie finančných plánov má priamy súvis s plánovaním vo VO. VO nie je ad hoc agenda, potrebuje svoju stratégiu a plán.
  • Špecifikácia zákaziek z hľadiska inštitútov zákona o verejnom obstarávaní. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Jednoznačný a nestranný opis predmetu zákazky. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich preferencia.
  • Podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a k PHZ zákazky, ako ich objektívne hodnotiť z hľadiska zákonných inštitútov.
  • Pravidlá pre záujemcov/uchád­začov, určené v súťažných podkladoch, ich štruktúra a zrozumiteľnosť.
  • Obchodné podmienky a návrh zmluvy.
  • Elektronizácia nabieha postupne, bude spoľahlivým nástrojom pre verejných obstarávateľov a zníži administratívnu náročnosť v procesoch VO ?
  • Limitujúce faktory pre obsah oznámení vo verejnom obstarávaní, ktoré sú plne elektronické.
  • Prístup k súťažným podkladom, komunikácia vo verejnom obstarávaní.
  • Vaše problémy a otázky.Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí vstupujú do procesov verejného obstarávania na strane verejného obstarávateľa a obstarávateľa.Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a lektorské zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie počas dňa, stravný lístok na obedKontaktná osoba

Monika Svinčáková
+421 911 124 142
vzdelavanie@otidea.sk


Organizátor