POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY V PODNIKATEĽSKEJ PRAXI V ZMYSLE NOVELIZOVANÝCH ÚČTOVNÝCH, DAŇOVÝCH A OSOBITNÝCH PREDPISOV 2-dňový seminár

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY V PODNIKATEĽSKEJ PRAXI V ZMYSLE NOVELIZOVANÝCH ÚČTOVNÝCH, DAŇOVÝCH A OSOBITNÝCH PREDPISOV 2-dňový seminár

Cieľová skupina

ekonómovia, účtovníci, personalisti a pod.

Obsahová náplň

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY V PODNIKATEĽSKEJ PRAXI V ZMYSLE NOVELIZOVANÝCH ÚČTOVNÝCH, DAŇOVÝCH A OSOBITNÝCH PREDPISOV 2-dňový seminár

1. Zásady členenia, evidencie, účtovania pohľadávok a záväzkov

 • Členenie pohľadávok a záväzkov podľa lehoty splatnosti a zostatkovej doby splatnosti.
 • Zásady účtovania a evidencie PO, ZÁ v zmysle postupov účtovania a osobitných predpisov (členenie z hľadiska ich charakteru, veriteľov, prioritných PO, ZÁ.
 • Zásady posudzovania znehodnotených pohľadávok (nevymožiteľné, sporné, nedobytné, premlčané, v konkurze vo väzbe na povinnosť tvorby OP resp. povinnosti naloženia s pohľadávkami, ktoré sú znehodnotené, ale nepremlčané….).
 • Pohľadávky evidované ako iné aktíva na PÚ – súvislosť s analytickou evidenciou a rozhodnutím – účtovné zobrazenie v ÚZA.
 • Záväzky sledované ako iné pasíva na PÚ – súvislosť s analytickou evidenciou a rozhodnutím – účtovné zobrazenie v ÚZÁ.
 • Analýza pohľadávok na základe výsledkov inventarizácie
 • Analýza záväzkov
 • Zásady tvorby opravných položiek a rezerv
 • Dôsledky nedodržania zásad tvorby opravných položiek a rezerv

2. Pohľadávky a záväzky z pohľadu Obchodného práva

 • Vymáhanie pohľadávok – súdnou a mimosúdnou cestou
 • Premlčanie – preklúzia
 • Zápočet pohľadávok- záväzkov
 • Postúpenie pohľadávok
 • Zabezpečenie pohľadávok
 • Uznanie dlhu, uznanie záväzku, forma, účinky uznania záväzku, uznanie dlhu
 • Zabezpečovací prevod práva, účel, zabezpečenie splnenia záväzku, charakteristika, dôsledky uspokojenia zabezpečenej pohľadávky, náležitosti písomnej zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, práva a povinnosti zmluvných strán, výkon zabezpečovacieho prevodu práva
 • Banková záruka, záručná listina, náležitosti záručnej listiny,
 • Zádržné právo, charakteristika, predmet, podmienky uplatnenia, zánik
 • Zmluvná pokuta, paušalizovaná náhrada škody, písomná dohoda, náležitosti dohody o zmluvnej pokute, moderačné oprávnenie súdu
 • Ručenie, zabezpečovací inštitút (ak má akcesorickú povahu), domáhanie sa splnenia záväzku v prípade nesplnenia splatného záväzku v primeranej dobe po písomnej výzve veriteľa, postup pri domáhaní sa splnenia záväzku veriteľa od ručiteľa
 • Záložné právo, účel záložného práva a záloh, spôsoby zriadenia záložného práva, vznik záložného práva, prevod a prechod zálohu, vedenie exekúcie na záloh, výkon a zánik záložného práva
 • Odpis pohľadávok ( upustenie od vymáhania)
 • Sankcie za oneskorenú úhradu, porušenie zmlúv, paušálna náhrada, zmluvná pokuta

3. Daňové hľadisko

 • Pohľadávky a záväzky po novele účinnej od 1.1.2014 (najmä §§17, 20, 21 zákona o dani z príjmov)
 • Postúpenie pohľadávok
 • Odpis pohľadávok a vplyv na základ dane z príjmov
 • Tvorba opravných položiek k pohľadávkam a vplyv na základ dane z príjmov
 • Uznanie záväzkov a ich vplyv na základ dane od 1.1.2014
 • Tvorba rezerv na budúce záväzky a ich vplyv na základ dane z príjmov
 • Odpis záväzkov na daňové účely- premietnutie do základu dane
 • Záväzky z pracovnoprávnych vzťahov ( mzdy, náhrady, odstupné na daňové účely)

4. Analýza PO z účtovného, ekonomického, právneho hľadiska

 • Stanovenie akceptovateľnej výšky PO,
 • Rozhodovanie o podmienkach zápočtu, predaja, odpisu PO,

Riadenie zabezpečenia pohľadávok , opatrenia proti nevymožiteľnosti a premlčaniu

5. Diskusia

Lektor:
Ing. Miluška Horváthová

Termíny kurzov

14.11.2017 - 15.11.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Oravcova
mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Ružinovská 40, v školiacich priestoroch AGENTÚRY APOLLO - inštitútu vzdelávania (novostavba CITY HOUSE), 821 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 242 *** zobraziť

mobil:
+421 903 242 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Tri Vody II. č. 14, MALINOVO Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)