Obnovovacie školenie bezpečnostných poradcov ADN (okrem tried 1 a 7)

Popis kurzu

 • príprava účastníkov kurzu na záverečnú skúšku a na výkon služby bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečných vecí vnútrozemskou vodnou dopravou v praxi
 • získanie nových informácií o požiadavkách platných pri preprave nebezpečných vecí vnútrozemskou vodnou dopravou

Obsah kurzu

 • znalosť druhov následkov, ktoré môžu byť spôsobené pri nehode s nebezpečným tovarom a znalosť hlavných príčin nehôd;
 • požiadavky národných právnych predpisov, medzinárodných dohovorov a dohôd;
 • klasifikácia nebezpečného tovaru (postup pri klasifikácii roztokov a zmesí, štruktúra zoznamu látok, triedy nebezpečného tovaru a zásady jeho klasifikácie, povaha prepravovaného nebezpečného tovaru, fyzikálne, chemické a toxikologické vlastnosti nebezpečného tovaru);
 • všeobecné ustanovenia o obaloch, cisternách a cisternových kontajneroch (typy, kódovanie, označovanie, konštrukcia, prvé a periodické inšpekcie a skúšky);
 • označovanie bezpečnostnými značkami a nálepkami, označovanie oranžovými tabuľami (bezpečnostné značky a nálepky na kusových zásielkach, umiestnenie a odstraňovanie bezpečnostných nálepiek a oranžových tabúľ);
 • údaje v prepravnom doklade (požadované informácie);
 • spôsoby odosielania a obmedzenia pri odosielaní (vozňová zásielka, preprava voľne ložených látok, preprava v IBC, preprava v kontajneroch, preprava v nesnímateľných alebo snímateľných cisternách);
 • preprava osôb;
 • zákazy a bezpečnostné opatrenia týkajúce sa spoločnej nakládky;
 • vzájomné oddeľovanie tovarov;
 • obmedzené množstvá a vyňaté množstvá;
 • manipulácia a uloženie (balenie, plnenie, nakládka a vykládka – stupne naplnenia – uloženie a vzájomné oddelenie); – čistenie a/alebo odmorenie pred balením, plnením, nakládkou a po vykládke;
 • posádka a odborné školenie;
 • palubné dokumenty (prepravné doklady, písomné pokyny, osvedčenie o schválení plavidla, osvedčenie o školení súvisiacom s nebezpečným tovarom podľa dohody ADN, kópie všetkých odchýlok, iné dokumenty);
 • písomné pokyny (uplatňovanie pokynov a zariadenie na ochranu posádky);
 • požiadavky na dozor (státie);
 • pravidlá a obmedzenia prevádzky;
 • únik znečisťujúcich látok počas prevádzky a pri nehodách;
 • požiadavky týkajúce sa prepravného vybavenia (plavidla);
 • zmeny a nové ustanovenia v dohode ADN.

OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV: http://dekra-safety.sk/…a-safety.pdf

Cieľová skupina

osoby vykonávajúce činnosť bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečných vecí vnútrozemskou vodnou dopravou, ktoré žiadajú o predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Certifikát Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, platné 5 rokov, s medzinárodnou platnosťou Poznámka k cene

Správny poplatok: 165,50€ + 16,50€

Kontaktná osoba

Ing. Simona Duchajová
+421 948 082 909
skolenia@dekra.sk

Organizátor