DETAIL KURZU

Rozširovacie školenie vodičov ADR - cisterny

Od:

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

 • príprava účastníkov kurzu na záverečnú skúšku a na výkon povolania vodiča prepravujúceho nebezpečné látky v cisternách
 • získanie informácií o požiadavkách platných pri preprave nebezpečných látok v cisternách
Obsah kurzu

 • pohyby nákladu pri rozjazde, brzdení a prejazdom v zákrute pri kvapalných, plynných a tuhých látkach;
 • jazda s cisternovou dopravnou jednotkou a jej správanie sa v rôznych situáciách
 • Tabuľka A, cisternové kódy, osobitné ustanovenia a vozidlá na prepravu v cisternách;
 • používanie prenosných cisterien a viacčlánkových kontajnerov na plyn (MEGC);
 • používanie nesnímateľných, snímateľných cisterien a ostatných prepravných prostriedkov na kvapalné, plynné a práškové nebezpečné veci;
 • plnenie, vyprázdňovanie, preprava a manipuláciu s cisternovými a inými prepravnými prostriedkami na kvapalné, plynné a práškové látky;
 • požiadavky na horné a spodné plnenie a vyprázdňovanie cisterny;
 • schvaľovanie vozidiel, platnosť osvedčenia o schválení;
 • požiadavky na konštrukciu vozidiel;
 • označovanie cisterien štítkami a údajmi;
 • označovanie dopravných jednotiek bezpečnostnými značkami a oranžovými tabuľami, značkami pre látky nebezpečné pre životné prostredie, značkami pre látky v zahriatom stave.

OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV: http://dekra-safety.sk/…a-safety.pdf

Cieľová skupina

Vodiči vozidiel prepravujúcich nebezpečné látky v cisternách

 • pohonné hmoty,
 • nebezpečné odpady v cisterne,
 • cisternové kontajnery,
 • asfalt…
Certifikát ADR osvedčenie o školení vodičov rozšírené o platnosť na prepravu v cisternách, s medzinárodnou platnosťou

Kontaktná osoba

RNDr. Michal Cingel
+421 918 792 470
skolenia@dekra.sk

Hodnotenie
Organizátor