DETAIL KURZU

Základné školenie odborníkov ADN kombinované na prepravu suchého nákladu a v tankových plavidlách typu N

Od:

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

 • príprava účastníkov kurzu na kvalifikačnú skúšku a na výkon služby odborníka ADN na plavidle pre prepravu suchého nákladu a na plavidle pre prepravu v tankových plavidlách typu N vnútrozemskou vodnou dopravou v praxi,
 • získať osobitné znalosti o ADN.
Obsah kurzu

 • ciele a štruktúra ADN,
 • konštrukcia a vybavenie plavidiel podliehajúcich ADN,
 • meranie jedovatosti, obsahu kyslíka, výbušnosti,
 • zatriedenie a nebezpečné vlastnosti nebezpečného tovaru.
 • nakládka, vykládka, všeobecné prevádzkové požiadavky a požiadavky týkajúce sa prepravy,
 • doklady, ktoré musia byť počas prepravy na plavidle,
 • všeobecné bezpečnostné opatrenia,
 • praktické cvičenia,
 • relevantné parametre stability,
 • nakláňacie momenty,
 • názorné výpočty,
 • stabilita v poškodenom stave, medzistavy a konečný stav zaplavenia,
 • vplyv voľných povrchov,
 • vyhodnotenie stability na základe vyskytujúcich sa kritérií stability (text nariadenia),
 • vyhodnotenie stability v nepoškodenom stave s pomocou krivky vzpriameného ramena,
 • aplikácia počítadla nákladu,
 • použitie počítadla nákladu,
 • aplikácia príručky stability podľa bodu 9.3.x.13.3.
 • konštrukcia a vybavenie plavidiel prepravujúcich suchý náklad.
 • odplynenie, vyčistenie, údržba nákladových priestorov,
 • vetranie nákladných priestorov a priestorov mimo oblasti nákladu,
 • nakládka a vykládka, všeobecné požiadavky na prevádzku a prepravu,
 • označovanie kusových zásielok,
 • doklady, ktoré sa počas pre prepravy musia nachádzať na plavidle,
 • prevencia a všeobecné bezpečnostné opatrenia,
 • osobné ochranné a bezpečnostné vybavenie.
 • konštrukcia a vybavenie tankových plavidiel,
 • vetranie,
 • systémy nakládky a vykládky,
 • odplynenie, vyčistenie, údržba,
 • vyhrievanie a chladenie nákladu,
 • manipulácia s nádobami na zvyškové produkty,
 • meranie jedovatosti, obsahu kyslíka a výbušnosti,
 • odber vzoriek,
 • nakládka a vykládka, všeobecné požiadavky na prevádzku a prepravu,
 • doklady, ktoré sa musia počas prepravy nachádzať na plavidle,
 • prevencia a všeobecné bezpečnostné opatrenia,
 • tvorba iskier,
 • osobné ochranné a bezpečnostné vybavenie,
 • požiare a hasenie požiaru.

OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV: http://dekra-safety.sk/…a-safety.pdf

Cieľová skupina

Členovia posádok plavidiel vnútrozemskej plavby prepravujúcich nebezpečný suchý náklad alebo náklad v tankových plavidlách typu N, ktorí sú poverení vykonávaním funkcie odborníka s osobitnými znalosťami o ADN.

Certifikát Osvedčenie o osobitných znalostiach ADN, platné 5 rokov, s medzinárodnou platnosťou Poznámka k cene

Správny poplatok: 165,-€ + 16,50€

Kontaktná osoba

Ing. Simona Duchajová
+421 948 082 909
skolenia@dekra.sk

Hodnotenie
Organizátor