Bratislava

Transferové oceňovanie v praktických príkladoch

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Program:

 • Úvod do problematiky transferového oceňovania 
  • Definície, predmet a význam transferového oceňovania
  • Legislatívny rámec
  • Vysvetlenie benefit
  • Test princípu
  • Novinky od roku 2015
 • Dokumentačná povinnosť pre transferové oceňovanie  
  • Prehľad Usmernení MF SR pre transferové oceňovanie,
  • Obsah dokumentačnej povinnosti pre transferové oceňovanie,
  • Najčastejšie chyby v dokumentačnej povinnosti pre transferové oceňovanie,
  • Aktualizácia smernice OECD,
  • Implementácia CbCR v SR – akcia 13 projektu BEPS,
  • Smernica EK DAC 4
 • Návod na aplikáciu princípu nezávislého vzťahu
  • Analýza porovnateľnosti - identifikácia obchodných a finančných vzťahov, funkčná a riziková analýza, postup pre uznanie presne vymedzenej transakcie, posudzovanie straty, vplyv štátnej politiky, využitie colnej hodnoty, úspory z umiestnenia a ďalšie špecifiká lokálneho trhu, zdieľaná pracovná sila, synergie pri nadnárodnej skupine 
 • Popis jednotlivých metód transferového oceňovania
  • Metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania ceny (metóda nezávislej trhovej ceny, metóda následného predaja, metóda zvýšených nákladov)
  • Metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania zisku (metóda delenia zisku, metóda čistého obchodného rozpätia)
  • Zdroje informácii pre uskutočnenie analýz vedúce k správnemu výberu metódy transferového oceňovania
  • Určenie najvhodnejšej metódy v súlade s princípom nezávislého vzťahu
  • Príklady z praxe
 • Transakcie so službami 
  • Právny rámec
  • Služby poskytované konkrétnemu členovi skupiny
  • Služby poskytované viacerým členom skupiny
  • Posudzovanie vzniku duplicít
  • Identifikácia služieb akcionára
  • Náhodne plynúce výhody
  • Služby na zavolanie
  • Overovanie súladu ceny služby s ALP
  • Použitie priamych a nepriamych metód
  • Voľba vhodného alokačného kľúča
  • Určenie nákladovej základne
  • Vplyv akcie 10 projektu BEPS – posudzovanie vnútro skupinových služieb z nízkou pridanou hodnotou
 • Transakcie s hmotným majetkom
  • Právny rámec pre posudzovanie transakcií s hmotným majetkom
  • Typy transakcií s hmotným majetkom
  • Faktory porovnateľnosti kontrolovaných transakcií s hmotným majetkom
  • Použitie metód transferového oceňovania pri oceňovaní transakcií s hmotným majetkom
 • Transakcie s finančným majetkom
  • Význam finančných transakcií
  • Pôžičky
  • Skryté transakcie
  • Cash pooling, garancie
  • Podkapitalizácia
 • Dohody o príspevkoch na nákladoch
  • Právny rámec dohôd o príspevkoch na náklady (DPN)
  • Základné charakteristiky DPN
  • Základné druhy DPN, DPN a princíp nezávislého vzťahu
  • Príspevky účastníkov DPN
  • Oceňovanie výšky očakávaného úžitku účastníka DPN
  • Vyrovnávacie príspevky, pristúpenie k DPN
  • Odstúpenie z DPN a ukončenie platnosti DPN
 • Transakcie s nehmotným majetkom
  • Právny rámec pre posudzovanie transakcií s nehmotným majetkom
  • Definícia a kategórie nehmotného majetku
  • Typy transakcií s nehmotným majetkom
  • Špecifiká transakcií s nehmotným majetkom
  • Možnosti transferu nehmotného majetku
  • Oceňovanie nehmotného majetku
  • Výber vhodnej metódy transferového oceňovania
  • Špeciálne prípady marketingových činností
  • Vplyv projektu BEPS - akcie 8 (nehmotný majetok), akcie 9 (alokácia rozdeľovania zisku medzi závislými osobami)
 • Prístup SR k jednostranným, bilaterálnym a multilaterálnym APA
  • Definície v súvislosti s vydávaním rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy spôsobu určenia ceny (APA)
  • Druhy APA
  • Postup pre odsúhlasenie APA
  • Monitorovanie APA
  • Úhrady za APA
 • Diskusia
Prednášajúci:
Ing. Dana Slivková, PhD. - oddelenie metodiky medzinárodného zdaňovania, Finančné riaditeľstvo SR

Obsahová náplň

Harmonogram:

12.10.2017 Štvrtok

 • 09:00-10:00 registrácia účastníkov
 • 10:00-12:00 začiatok prednášky
 • 12:00-13:00 obed
 • 13:00-15:00 pokračovanie prednášky
 • 15:00-15:20 kávová prestávka
 • 15:20-17:00 pokračovanie prednášky
 • 18:00 večera

13.10.2017 Piatok

 • 09:00-10:30 začiatok prednášky
 • 10:30-10:50 kávová prestávka
 • 10:50-12:20 pokračovanie prednášky
 • 12:20 obed

Poplatky pred 12.09.2017

 • Bez ubytovania

Poplatok zahŕňa: vstup na seminár, materiály zo seminára, občerstvenie, 2x obed, 1x večera, parkovanie 

Cena: 190,00 € bez DPH/228,00 € s DPH 

 • S ubytovaním na izbe pre 2 osoby

Poplatok zahŕňa: vstup na seminár, materiály zo seminára, občerstvenie, 1x ubytovanie, 2x obed, 1x večera, parkovanie 

Cena: 225,00 € bez DPH/270,00 € s DPH 

 • S ubytovaním na izbe pre 1 osobu

Poplatok zahŕňa: vstup na seminár, materiály zo seminára, občerstvenie, 1x ubytovanie, 2x obed, 1x večera, parkovanie

Cena: 243,00 € bez DPH/291,60 € s DPH

Poplatky od 12.09.2017

 • Bez ubytovania

Poplatok zahŕňa: vstup na seminár, materiály zo seminára, občerstvenie, 2x obed, 1x večera, parkovanie Cena: 225,00 € bez DPH/270,00 € s DPH 

 • S ubytovaním na izbe pre 2 osoby

Poplatok zahŕňa:vstup na seminár, materiály zo seminára, občerstvenie, 1x ubytovanie, 2x obed, 1x večera, parkovanie 

Cena: 262,00 € bez DPH/314,40 € s DPH 

 • S ubytovaním na izbe pre 1 osobu

Poplatok zahŕňa: vstup na seminár, materiály zo seminára, občerstvenie, 1x ubytovanie, 2x obed, 1x večera, parkovanie

Cena: 280,00 € bez DPH/336,00 € s DPH

Termíny kurzov

12.10.2017 - 13.10.2017

cena: 228 € (190 € bez DPH)
lektori: Ing. Dana Slivková PhD.

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
RNDr. Eva Hudecová PhD.
mobil:
+421 918 400 *** zobraziť


Adresa
966 02 Vyhne
Hotel Termál***

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 630 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.seminare.sfera.sk

Adresa
sféra, a.s.
Karadžičova 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)