DETAIL KURZU

Špecializované školenie odborníkov ADN na prepravu plynov (G)

Od:

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

 • príprava účastníkov kurzu na kvalifikačnú skúšku a na výkon služby odborníka ADN na plavidle pre prepravu plynov v tankových plavidlách typu G vnútrozemskou vodnou dopravou v praxi,
 • získať osobitné znalosti o ADN.
Obsah kurzu

 • zákony o plynoch, napr. Boylov, Gay-Lussacov a základný zákon o plynoch,
 • parciálne tlaky a plynové zmesi, napr. definície a jednoduché výpočty, zvyšovanie a znižovanie tlaku v nákladných tankoch
 • Avogadrovo číslo a výpočet hmoty ideálneho plynu a použitie hmotového vzorca,
 • hustota, relatívna hustota a objem kvapalín, napr. hustota, relatívna hustota, objem pri zvyšovaní teploty a maximálny stupeň plnenia,
 • kritický tlak a kritická teplota,
 • polymerizácia, napr. teoretické a praktické otázky a prepravné podmienky,
 • odparovanie, kondenzácia, napr. definície, kvantitatívne nasýtenie tlaku pary,
 • zmesi, napr. tlak pary, zloženie a nebezpečné vlastnosti
 • chemické väzby a chemické vzorce,
 • vyplachovanie nákladných tankov, napr. vyplachovanie pri zmene nákladu, pridanie vzduchu do nákladu, metódy vyplachovania pred vstupom do nákladných tankov,
 • odber vzoriek,
 • nebezpečenstvo výbuchu,
 • zdravotné riziká,
 • meranie koncentrácie plynov, napr. ktoré prístroje použiť a ako,
 • kontrola uzavretých priestorov a vstup do týchto priestorov,
 • potvrdenie o neprítomnosti plynu a povolení práce,
 • stupeň plnenia a preplnenia,
 • bezpečnostné zariadenia,
 • čerpadlá a kompresory,
 • manipulácia so schladenými skvapalnenými plynmi,
 • telesná ujma, napr. kvapalný plyn na koži, vdýchnutie plynu, poskytnutie pomoci,
 • nezrovnalosti v súvislosti s nákladom, napr. prepúšťanie na spojoch, preplnenie, polymerizácia a nebezpečenstvá v okolí plavidla.

OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV: http://dekra-safety.sk/…a-safety.pdf

Cieľová skupina

Členovia posádok plavidiel vnútrozemskej plavby prepravujúcich plyny v tankových plavidlách typu G, ktorí sú poverení vykonávaním funkcie odborníka s osobitnými znalosťami o ADN a sú držiteľmi osvedčenia o osobitných znalostiach ADN pre „tankové plavidlá“ alebo osvedčenia o osobitných znalostiach ADN kombinované pre „plavidlá na suchý náklad / tankové plavidlá“.

Certifikát Rozšírené osvedčenie o osobitných znalostiach ADN o prepravu plynov v tankových plavidlách typu G, s medzinárodnou platnosťou Poznámka k cene

Správny poplatok: 165,-€ + 16,50€

Kontaktná osoba

Ing. Simona Duchajová
+421 948 082 909
skolenia@dekra.sk

Hodnotenie
Organizátor