DETAIL KURZU

Špecializované školenie odborníkov ADN na prepravu chemických látok (C)

Od:

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

 • príprava účastníkov kurzu na kvalifikačnú skúšku a na výkon služby odborníka ADN na plavidle pre prepravu chemických látok v tankových plavidlách typu C vnútrozemskou vodnou dopravou v praxi,
 • získať osobitné znalosti o ADN.
Obsah kurzu

 • chemické látky, napr. molekuly, atómy, stav skupenstva, kyseliny a lúhy, oxidácia,
 • hustota, relatívna hustota, tlak a objem kvapalných látok, napr. hustota, relatívna hustota, objem a tlak pri zvýšení teploty a maximálny stupeň plnenia,
 • kritická teplota,
 • polymerizácia, napr. teoretické a praktické otázky, podmienky prepravy,
 • zmesi, napr. tlak pary, zloženie a nebezpečné vlastnosti,
 • chemické väzby a chemické vzorce,
 • čistenie nákladných tankov, napr. odplynenie, umytie, zvyškový náklad a nádoby na zvyškové produkty,
 • nakládka a vykládka, napr. odvetrávacie potrubia, rýchlo uzatváracie zariadenia, účinky teploty,
 • odber vzoriek,
 • nebezpečenstvo výbuchu,
 • zdravotné riziká,
 • meranie koncentrácie plynov, napr. ktoré prístroje použiť a ako,
 • kontrola uzavretých priestorov a vstup do týchto priestorov,
 • potvrdenie o neprítomnosti plynu a povolení práce,
 • stupeň plnenia a preplnenia,
 • bezpečnostné zariadenia,
 • čerpadlá a kompresory,
 • telesná ujma, napr. kvapalný plyn na koži, vdýchnutie plynu, poskytnutie pomoci,
 • nezrovnalosti v súvislosti s nákladom, napr. prepúšťanie na spojoch, preplnenie, polymerizácia a nebezpečenstvá v okolí plavidla.

OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV: http://dekra-safety.sk/…a-safety.pdf

Cieľová skupina

Členovia posádok plavidiel vnútrozemskej plavby prepravujúcich chemické látky v tankových plavidlách typu C, ktorí sú poverení vykonávaním funkcie odborníka s osobitnými znalosťami o ADN a sú držiteľmi osvedčenia o osobitných znalostiach ADN pre „tankové plavidlá“ alebo osvedčenia o osobitných znalostiach ADN kombinované pre „plavidlá na suchý náklad / tankové plavidlá“.

Certifikát Rozšírené osvedčenie o osobitných znalostiach ADN o prepravu chemických látok v tankových plavidlách typu C, s medzinárodnou platnosťou Poznámka k cene

Správny poplatok: 165,-€ + 16,50€

Kontaktná osoba

Ing. Simona Duchajová
+421 948 082 909
skolenia@dekra.sk

Hodnotenie
Organizátor