Obnovovacie školenie odborníkov ADN na prepravu v tankových plavidlách a obnovovacie školenie špecializované na prepravu chemických látok

Popis kurzu

 • príprava účastníkov kurzu na kvalifikačnú skúšku a na výkon služby odborníka ADN na plavidle pre prepravu ** chemických látok v tankových plavidlách** vnútrozemskou vodnou dopravou v praxi,
 • získanie nových informácií o požiadavkách platných pri preprave osobitné znalosti o ADN.

Obsah kurzu

 • ciele a štruktúra ADN,
 • konštrukcia a vybavenie plavidiel podliehajúcich ADN,
 • meranie jedovatosti, obsahu kyslíka, výbušnosti,
 • zatriedenie a nebezpečné vlastnosti nebezpečného tovaru.
 • nakládka, vykládka, všeobecné prevádzkové požiadavky a požiadavky týkajúce sa prepravy,
 • doklady, ktoré musia byť počas prepravy na plavidle,
 • všeobecné bezpečnostné opatrenia,
 • praktické cvičenia,
 • relevantné parametre stability,
 • nakláňacie momenty,
 • názorné výpočty,
 • stabilita v poškodenom stave, medzistavy a konečný stav zaplavenia,
 • vplyv voľných povrchov,
 • vyhodnotenie stability na základe vyskytujúcich sa kritérií stability (text nariadenia),
 • vyhodnotenie stability v nepoškodenom stave s pomocou krivky vzpriameného ramena,
 • aplikácia počítadla nákladu,
 • použitie počítadla nákladu,
 • aplikácia príručky stability podľa bodu 9.3.x.13.3.
 • konštrukcia a vybavenie tankových plavidiel,
 • vetranie,
 • systémy nakládky a vykládky,
 • odplynenie, vyčistenie, údržba,
 • vyhrievanie a chladenie nákladu,
 • manipulácia s nádobami na zvyškové produkty,
 • meranie jedovatosti, obsahu kyslíka a výbušnosti,
 • odber vzoriek,
 • nakládka a vykládka, všeobecné požiadavky na prevádzku a prepravu,
 • doklady, ktoré sa musia počas prepravy nachádzať na plavidle,
 • prevencia a všeobecné bezpečnostné opatrenia,
 • tvorba iskier,
 • osobné ochranné a bezpečnostné vybavenie,
 • požiare a hasenie požiaru,
 • chemické látky, napr. molekuly, atómy, stav skupenstva, kyseliny a lúhy, oxidácia,
 • hustota, relatívna hustota, tlak a objem kvapalných látok, napr. hustota, relatívna hustota, objem a tlak pri zvýšení teploty a maximálny stupeň plnenia,
 • kritická teplota,
 • polymerizácia, napr. teoretické a praktické otázky, podmienky prepravy,
 • zmesi, napr. tlak pary, zloženie a nebezpečné vlastnosti,
 • chemické väzby a chemické vzorce,
 • čistenie nákladných tankov, napr. odplynenie, umytie, zvyškový náklad a nádoby na zvyškové produkty,
 • nakládka a vykládka, napr. odvetrávacie potrubia, rýchlo uzatváracie zariadenia, účinky teploty,
 • odber vzoriek,
 • nebezpečenstvo výbuchu,
 • zdravotné riziká,
 • meranie koncentrácie plynov, napr. ktoré prístroje použiť a ako,
 • kontrola uzavretých priestorov a vstup do týchto priestorov,
 • potvrdenie o neprítomnosti plynu a povolení práce,
 • stupeň plnenia a preplnenia,
 • bezpečnostné zariadenia,
 • čerpadlá a kompresory,
 • telesná ujma, napr. kvapalný plyn na koži, vdýchnutie plynu, poskytnutie pomoci,
 • nezrovnalosti v súvislosti s nákladom, napr. prepúšťanie na spojoch, preplnenie, polymerizácia a nebezpečenstvá v okolí plavidla,
 • zmeny a nové ustanovenia v dohode ADN.

OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV: http://dekra-safety.sk/…a-safety.pdf

Cieľová skupina

Členovia posádok plavidiel vnútrozemskej plavby prepravujúcich chemické látky v tankových plavidlách, ktorí sú poverení vykonávaním funkcie odborníka s osobitnými znalosťami o ADN a žiadajú o predĺženie platnosti osvedčenia o osobitných znalostiach ADN.

Certifikát predĺženie platnosti ADR osvedčenia o osobitných znalostiach ADN na ďalších 5 rokov, s medzinárodnou platnosťou Poznámka k cene

Správny poplatok: 16,50€

Kontaktná osoba

Ing. Simona Duchajová
+421 948 082 909
skolenia@dekra.sk

Organizátor