Obnovovacie školenie odborníkov ADN na prepravu v tankových plavidlách a obnovovacie školenie špecializované na prepravu plynov a obnovovacie školenie špecializované na prepravu chemických látok

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • príprava účastníkov kurzu na kvalifikačnú skúšku a na výkon služby odborníka ADN na plavidle pre prepravu plynov v tankových plavidlách a pre prepravu chemických látok v tankových plavidlách vnútrozemskou vodnou dopravou v praxi,
 • získanie nových informácií o požiadavkách platných pri preprave osobitné znalosti o ADN.

Cieľová skupina

Členovia posádok plavidiel vnútrozemskej plavby prepravujúcich plyny a chemické látky v tankových plavidlách, ktorí sú poverení vykonávaním funkcie odborníka s osobitnými znalosťami o ADN a žiadajú o predĺženie platnosti osvedčenia o osobitných znalostiach ADN.

Obsahová náplň

 • ciele a štruktúra ADN,
 • konštrukcia a vybavenie plavidiel podliehajúcich ADN,
 • meranie jedovatosti, obsahu kyslíka, výbušnosti,
 • zatriedenie a nebezpečné vlastnosti nebezpečného tovaru.
 • nakládka, vykládka, všeobecné prevádzkové požiadavky a požiadavky týkajúce sa prepravy,
 • doklady, ktoré musia byť počas prepravy na plavidle,
 • všeobecné bezpečnostné opatrenia,
 • praktické cvičenia,
 • relevantné parametre stability,
 • nakláňacie momenty,
 • názorné výpočty,
 • stabilita v poškodenom stave, medzistavy a konečný stav zaplavenia,
 • vplyv voľných povrchov,
 • vyhodnotenie stability na základe vyskytujúcich sa kritérií stability (text nariadenia),
 • vyhodnotenie stability v nepoškodenom stave s pomocou krivky vzpriameného ramena,
 • aplikácia počítadla nákladu,
 • použitie počítadla nákladu,
 • aplikácia príručky stability podľa bodu 9.3.x.13.3.
 • konštrukcia a vybavenie tankových plavidiel,
 • vetranie,
 • systémy nakládky a vykládky,
 • odplynenie, vyčistenie, údržba,
 • vyhrievanie a chladenie nákladu,
 • manipulácia s nádobami na zvyškové produkty,
 • meranie jedovatosti, obsahu kyslíka a výbušnosti,
 • odber vzoriek,
 • nakládka a vykládka, všeobecné požiadavky na prevádzku a prepravu,
 • doklady, ktoré sa musia počas prepravy nachádzať na plavidle,
 • prevencia a všeobecné bezpečnostné opatrenia,
 • tvorba iskier,
 • osobné ochranné a bezpečnostné vybavenie,
 • požiare a hasenie požiaru,
 • zákony o plynoch, napr. Boylov, Gay-Lussacov a základný zákon o plynoch,
 • parciálne tlaky a plynové zmesi, napr. definície a jednoduché výpočty, zvyšovanie a znižovanie tlaku v nákladných tankoch
 • Avogadrovo číslo a výpočet hmoty ideálneho plynu a použitie hmotového vzorca,
 • hustota, relatívna hustota a objem kvapalín, napr. hustota, relatívna hustota, objem pri zvyšovaní teploty a maximálny stupeň plnenia,
 • kritický tlak a kritická teplota,
 • polymerizácia, napr. teoretické a praktické otázky a prepravné podmienky,
 • odparovanie, kondenzácia, napr. definície, kvantitatívne nasýtenie tlaku pary,
 • zmesi, napr. tlak pary, zloženie a nebezpečné vlastnosti
 • chemické väzby a chemické vzorce,
 • vyplachovanie nákladných tankov, napr. vyplachovanie pri zmene nákladu, pridanie vzduchu do nákladu, metódy vyplachovania pred vstupom do nákladných tankov,
 • odber vzoriek,
 • nebezpečenstvo výbuchu,
 • zdravotné riziká,
 • meranie koncentrácie plynov, napr. ktoré prístroje použiť a ako,
 • kontrola uzavretých priestorov a vstup do týchto priestorov,
 • potvrdenie o neprítomnosti plynu a povolení práce,
 • stupeň plnenia a preplnenia,
 • bezpečnostné zariadenia,
 • čerpadlá a kompresory,
 • manipulácia so schladenými skvapalnenými plynmi,
 • telesná ujma, napr. kvapalný plyn na koži, vdýchnutie plynu, poskytnutie pomoci,
 • nezrovnalosti v súvislosti s nákladom, napr. prepúšťanie na spojoch, preplnenie, polymerizácia a nebezpečenstvá v okolí plavidla,
 • chemické látky, napr. molekuly, atómy, stav skupenstva, kyseliny a lúhy, oxidácia,
 • hustota, relatívna hustota, tlak a objem kvapalných látok, napr. hustota, relatívna hustota, objem a tlak pri zvýšení teploty a maximálny stupeň plnenia,
 • kritická teplota,
 • polymerizácia, napr. teoretické a praktické otázky, podmienky prepravy,
 • zmesi, napr. tlak pary, zloženie a nebezpečné vlastnosti,
 • chemické väzby a chemické vzorce,
 • čistenie nákladných tankov, napr. odplynenie, umytie, zvyškový náklad a nádoby na zvyškové produkty,
 • nakládka a vykládka, napr. odvetrávacie potrubia, rýchlo uzatváracie zariadenia, účinky teploty,
 • odber vzoriek,
 • nebezpečenstvo výbuchu,
 • zdravotné riziká,
 • meranie koncentrácie plynov, napr. ktoré prístroje použiť a ako,
 • kontrola uzavretých priestorov a vstup do týchto priestorov,
 • potvrdenie o neprítomnosti plynu a povolení práce,
 • stupeň plnenia a preplnenia,
 • bezpečnostné zariadenia,
 • čerpadlá a kompresory,
 • telesná ujma, napr. kvapalný plyn na koži, vdýchnutie plynu, poskytnutie pomoci,
 • nezrovnalosti v súvislosti s nákladom, napr. prepúšťanie na spojoch, preplnenie, polymerizácia a nebezpečenstvá v okolí plavidla,
 • zmeny a nové ustanovenia v dohode ADN.

Lektor:
RNDr. Michal Cingel, Ing. Simona Duchajová, Ing. Slavomíra Pachová PhD., Ing. Lenka Briňarská

Typ a platnosť osvedčenia:
predĺženie platnosti ADR osvedčenia o osobitných znalostiach ADN na ďalších 5 rokov, s medzinárodnou platnosťou

Termíny kurzov

19.03.2018 - 22.03.2018
16.04.2018 - 19.04.2018
21.05.2018 - 24.05.2018
18.06.2018 - 21.06.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Simona Duchajová
mobil:
+421 948 082 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť


Adresa
Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 082 *** zobraziť

mobil:
+421 918 792 *** zobraziť

email:
skolenia@... zobraziť

web: www.dekra-safety.sk

Adresa
DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
Panónska cesta 47, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)