ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZA R. 2017 (Ing. Jana Turóciová)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Bezproblémové zostavenie účtovnej závierky za rok 2017.

Cieľová skupina

Seminár je určený pre finančné oddelenia, ekonómom, účtovníkom ako aj širokej odbornej verejnosti.

Obsahová náplň

 1. Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín
  • Overenie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2017, povinnosť

   preradenia do inej veľkostnej skupiny

  • Problematika zmeny veľkostnej skupiny z mikro účtovnej jednotky

   alebo z malej účtovnej jednotky na veľkú účtovnú jednotku

   (vrátane prevodového mostíka)

 2. Vybrané okruhy účtovania
  • vykazovanie podielov na zisku, pôžičiek, pohľadávok voči

   spoločníkom, resp. akcionárom v prepojených účtovných jednotkách,

   v účtovných jednotkách s podielovou účasťou a voči ostatným

   účtovným jednotkám

  • zlúčenie obchodných spoločností, oceňovanie, zostavovanie

   mimoriadnej účtovnej závierky

  • vlastné imanie ako súbor vlastných zdrojov spoločnosti,

   zvyšovanie a znižovanie

 3. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady
  • časové rozlíšenie, odložená daň, inventarizačné rozdiely, zmena

   reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, derivátov, opravné

   položky, rezervy, nevyfakturované dodávky, pohľadávky odhadom,

   kurzové rozdiely

 4. Opravy chýb minulých účtovných období, písomné oznámenie o oprave chyby
 5. Zostavenie riadnej účtovnej závierky – mikro, malá, veľká účtovná jednotka
 6. Zostavovanie mimoriadnej účtovnej závierky – povinnosť zostavenia (likvidácia, konkurz), súvisiace oceňovanie
 7. Zostavovanie priebežnej účtovnej závierky – povinnosť zostavenia, vypĺňanie údajov
 8. Register účtovných závierok
  • termíny na zostavenie, schválenie účtovnej závierky
  • doručovanie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky
  • chyby pri doručovaní účtovnej závierky
  • najčastejšie vyskytujúce sa otázky

9.Sankcie podľa zákona o účtovníctve

10.Legislatívne zmeny účtovných a osobitných predpisov v rozsahu
známom ku dňu školenia
- zmeny v zákone o účtovníctve – archivácia účtovných dokladov,
osobitne závažné porušenie zákona o účtovníctve,
- najdôležitejšie zmeny v Obchodnom zákonníku – doplnenie podmienok
pre obchodné spoločnosti na možnosť zúčastniť sa na zlúčení,
splynutí alebo rozdelení, tvorba a použitie kapitálového fondu z
príspevkov
- zmena postupov účtovania od 1.1.2018

11. Diskusia

Lektor:
Ing. Jana Turóciová - metodička v oblasti účtovníctva, Finančná správa SR

Termíny kurzov

18.01.2018

Košice, Kultúrnospoločenské centrum, Jedlíkova 7

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Vlasta Faithová
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť


Adresa
Kultúrnospoločenské centrum, Jedlíkova 7,, 040 11 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť

web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)