Kurz: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZA R. 2017 (Ing. Jana Turóciová)

Popis kurzu

Bezproblémové zostavenie účtovnej závierky za rok 2017.Obsah kurzu

 1. Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín
  • Overenie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2017, povinnosť

   preradenia do inej veľkostnej skupiny

  • Problematika zmeny veľkostnej skupiny z mikro účtovnej jednotky

   alebo z malej účtovnej jednotky na veľkú účtovnú jednotku

   (vrátane prevodového mostíka)

 2. Vybrané okruhy účtovania
  • vykazovanie podielov na zisku, pôžičiek, pohľadávok voči

   spoločníkom, resp. akcionárom v prepojených účtovných jednotkách,

   v účtovných jednotkách s podielovou účasťou a voči ostatným

   účtovným jednotkám

  • zlúčenie obchodných spoločností, oceňovanie, zostavovanie

   mimoriadnej účtovnej závierky

  • vlastné imanie ako súbor vlastných zdrojov spoločnosti,

   zvyšovanie a znižovanie

 3. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady
  • časové rozlíšenie, odložená daň, inventarizačné rozdiely, zmena

   reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, derivátov, opravné

   položky, rezervy, nevyfakturované dodávky, pohľadávky odhadom,

   kurzové rozdiely

 4. Opravy chýb minulých účtovných období, písomné oznámenie o oprave chyby
 5. Zostavenie riadnej účtovnej závierky – mikro, malá, veľká účtovná jednotka
 6. Zostavovanie mimoriadnej účtovnej závierky – povinnosť zostavenia (likvidácia, konkurz), súvisiace oceňovanie
 7. Zostavovanie priebežnej účtovnej závierky – povinnosť zostavenia, vypĺňanie údajov
 8. Register účtovných závierok
  • termíny na zostavenie, schválenie účtovnej závierky
  • doručovanie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky
  • chyby pri doručovaní účtovnej závierky
  • najčastejšie vyskytujúce sa otázky

9.Sankcie podľa zákona o účtovníctve

10.Legislatívne zmeny účtovných a osobitných predpisov v rozsahu
známom ku dňu školenia
- zmeny v zákone o účtovníctve – archivácia účtovných dokladov,
osobitne závažné porušenie zákona o účtovníctve,
- najdôležitejšie zmeny v Obchodnom zákonníku – doplnenie podmienok
pre obchodné spoločnosti na možnosť zúčastniť sa na zlúčení,
splynutí alebo rozdelení, tvorba a použitie kapitálového fondu z
príspevkov
- zmena postupov účtovania od 1.1.2018

11. DiskusiaCieľová skupina

Seminár je určený pre finančné oddelenia, ekonómom, účtovníkom ako aj širokej odbornej verejnosti.Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné nákladyKontaktná osoba

Vlasta Faithová
+421 41/565 46 73
educo-consult@educo-consult.sk


Organizátor