Kurz: Stavebný poriadok – aplikačná prax

Popis kurzu

Seminár je zameraný na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a súvisiace predpisy. Cieľom je usmerniť účastníkov seminára tak, aby dokázali správne aplikovať stavebný zákon a súvisiace predpisy v praxi. Kvalitná prípravná fáza ideového zámeru projektu (stavby) je základným predpokladom pre úspešnú realizáciu diela. Absolvovanie seminára vytvára lepšiu východiskovú pozíciu pre účastníkov tohto seminára v „konkurenčnom boji“ v odbore stavebníctva. Seminár nezahŕňa časť územného plánovania s výnimkou územného konania.

Obsah seminára:

  1. Úvod, predpisy, základné pojmy
  2. Členenie stavieb, kategorizácia
  3. Všeobecné a špeciálne stavebné úrady, dotknuté orgány
  4. Vybrané činnosti vo výstavbe
  5. Územné konanie, náležitosti návrhu, účastníci, priebeh konania, rozhodnutie
  6. Stavebné konanie, náležitosti žiadosti, účastníci, priebeh konania, rozhodnutie
  7. Kolaudačné konanie, náležitosti žiadosti, účastníci, priebeh konania, rozhodnutie
  8. Osobitné ustanovenia stavebného zákona
  9. Ostatné, diskusia

Lektor: Ing. Michal Kán – pôsobí na Ministerstve dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor štátnej stavebnej správy.Cieľová skupina

Školenie je predovšetkým určené zamestnancom energetických, telekomunikačných a stavebných spoločností, právnikom, advokátom a pracovníkom štátnej správy.Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor