Kredity pre učiteľov - Mediačné zručnosti v práci učiteľa

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Hlavným cieľom aktualizačného vzdelávania je prehĺbiť poznatky profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov o nenásilnom riešení konfliktov formou školskej a rovesníckej mediácie so stanovením priorít, postupov, ktoré vedú ku vzájomnej dohode pri riešení konfliktov. Osvojené mediačné kompetencie umožnia pedagogickým zamestnancom efektívne zvládať spory medzi žiakmi a so žiakmi v triedach, v pedagogickej činnosti. Učitelia sa oboznámia s obrannými mechanizmami v jednotlivých štádiách konfliktu, čo prispeje k prevencii neželaného správania.

Cieľová skupina

Cieľová skupina:

Kategória: učiteľ

Podkategória: učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Vzdelávacia oblasť:

  • Jazyk a komunikácia
  • Matematika a práca s informáciami
  • Príroda a spoločnosť
  • Človek a príroda (2. stupeň ZŠ, SŠ)
  • Človek a spoločnosť (2. stupeň ZŠ, SŠ)
  • Človek a hodnoty
  • Umenie a kultúra
  • Zdravie a pohyb
  • Človek a svet práce

Obsahová náplň

Za toto aktualizačné vzdelávanie je možné získať 12 kreditov.

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PaedDr. Mária Nagranová, PhD.
mobil:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
kurzy.pp@... zobraziť


Adresa
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 902 930 *** zobraziť

email:
kurzy.pp@... zobraziť

web: www.avtatry.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n. o., pracovisko Poprad
Karpatská 3256/15, Poprad Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)