DETAIL KURZU

MS Excel 2016 / 2013 - kontingenčné tabuľky a grafy

Od:

Ipex IT, s.r.o.

Bratislava 35

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia so základnými princípmi kontingenčných tabuliek a grafov, naučia sa ich zostavovať a používať pri práci s rôznymi dátovými zdrojmi.

Obsah kurzu

 • Kontingenčné tabuľky a grafy – úvod
  • účel a základné princípy
  • návrh a modifikácia kontingenčných tabuliek a grafov
  • zdroje údajov
  • polia kontingenčných tabuliek
  • súhrnné funkcie pre analýzu údajov
  • doplnenie vlastných polí a položiek
  • tvorba skupín, skrývanie a zobrazovanie detailov
  • formátovanie kontingenčných tabuliek a grafov
  • rôzne formy zobrazenia údajov
 • Praktické cvičenia s jednoduchými kontingenčnými tabuľkami a grafmi
 • Ďalšie možnosti
  • využitie násobných oblastí
  • vlastné výpočty a podmienené formátovanie
 • Použitie externých zdrojov údajov
  • základné pojmy a princípy databázového spracovania údajov – databáza, tabuľka, riadok, stĺpec, typy údajov, väzby medzi tabuľkami
  • ukážky a cvičenia s rôznymi dátovými zdrojmi
 • Možnosti automatizácie spracovania údajov pomocou kontingenčných tabuliek
 • Využitie kontingenčných tabuliek a grafov na štatistické spracovanie údajov
 • Ďalšie príklady použitia kontingenčných tabuliek a grafov podľa záujmu účastníkov

Ďalšie informácie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých používateľov tabuľkového procesora MS Excel, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s často používanými nástrojmi na analýzu údajov a na konkrétnych príkladoch si precvičiť ich praktické využitie.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk

Hodnotenie
Organizátor