DETAIL KURZU

MS Excel 2016 / 2013 - finančný manažment

Od:

Ipex IT, s.r.o.

Bratislava 35

Popis kurzu

Kurz poskytuje ucelený prehľad najčastejšie používaných matematických metód v danej oblasti a na konkrétnych príkladoch ukazuje ich použitie na riešenie typických problémov z praxe.

Obsah kurzu

1. DEŇ

 • Základné pojmy v oblasti finančného rozhodovania a investičnej matematiky
 • Investície a ich hodnotenie
  • základné typy a parametre investícií – úroková miera, výnos, riziko, likvidita
  • kritériá investičného rozhodovania a ich porovnanie – súčasná, budúca a vnútorná hodnota investície, miera vnútornej výnosnosti, index ziskovosti, výnosnosť a rentabilita, doba návratnosti
  • účtovníctvo – základná účtovná rovnica, odpisy, metódy oceňovania cenných papierov
 • Vlastné a cudzie zdroje financovania investícií
  • peniaze na účte, sporenie, úver, nákup na splátky, leasing
 • Manažment záväzkov a pohľadávok, cash flow
  • platobná politika, doba splatnosti, diskont za skorú platbu
  • forfaiting, faktoring
 • Investície s pevným príjmom
  • účet v banke – jednoduchý a zložený úrok, nominálna a efektívna úroková sadzba, zmiešané a spojité úročenie
  • depozitný certifikát
  • zmenka a zmenkové obchody
  • pokladničná poukážka
  • dlhopis
  • anuita
  • zmluva o spätnom odkúpení (repo zmluva)

2. DEŇ

 • Investície s premenlivým príjmom – akcie
  • základné pojmy a typy akcií
  • fundamentálna a technická analýza
  • emisia a štiepenie akcií
 • Devízový trh a deriváty (finančné zmluvy)
  • základné pojmy
  • okamžité (spotové) zmluvy
  • termínové zmluvy (forward, futures), opcie, opčné listy, swap
 • Riadenie rizika
  • základné pojmy, riziko úrokovej sadzby, menové riziko, vplyv inflácie
  • kvantifikácia rizika
  • zaisťovanie rizika (hedging)
  • indexy akcií a obligácií
  • riešenie prípadových štúdií
 • Modely finančnej analýzy
  • pomerové ukazovatele
  • Altmanové indexy súhrnného hodnotenia firmy
  • pyramidálna sústava (rozklad)
  • vyhodnotenie trendov na základe Du Pont-ových rovníc
  • vyhodnotenie informácií z finančného trhu

Ďalšie informácie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre finančných manažérov a ostatných záujemcov, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s nástrojmi na finančné a investičné kalkulácie v programe MS Excel.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk

Hodnotenie
Organizátor