DETAIL KURZU

MS Excel 2016 / 2013 - analýza údajov a štatistiky

Od:

Ipex IT, s.r.o.

Bratislava 35

Popis kurzu

Preberajú sa činnosti a nástroje programu Excel, ktoré umožňujú spracovanie údajov pomocou štatistických nástrojov, analýzu a prognózu údajov a niektoré ďalšie náročnejšie techniky. Osobitná pozornosť sa venuje práci s rozsiahlymi tabuľkami, problematike zdieľania informácií v tabuľkách a práci s databázami. Kurz sa zameriava na rýchle získavanie údajov, analýzu a spracovanie údajov. Ponúka možnosť tvorby „Add hot“ zoznamov, výťahov, prehľadov a analýz pre oblasť ekonomiky, marketingu, riadenia a pod.





Obsah kurzu

1. DEŇ

 • Práca so zoznamom – databázou
  • triedenie zoznamov
  • filtrovanie údajov – automatický a rozšírený filter
  • tvorba súhrnov a práca s nimi
 • Kontingenčná (krížová) tabuľka a databáza
 • Štatistické funkcie
  • Priemer, Modus, Median
  • Max, Min, Počet, Počet2, SmOdch, Var, SmOdch.Výber, Var.Výber
 • Funkcia Subtotal – význam a použitie
 • Metódy zaokrúhľovania údajov
 • Databázové funkcie
  • DSuma, DPriemer, DMax, DMin, DPočet, DPočet2, DSmOdch, DVar, DZiskat

2. DEŇ

 • Štatistické a matematické nástroje
  • jednorozmerný štatistický súbor – histogram
 • Závislosti údajov a výberové testy
  • korelácia – pevnosť závislosti dvoch údajov
  • regresia – typ závislosti (funkcia pre popis závislosti)
 • Použitie analytických nástrojov
  • korelácia
  • kovariancia
  • spojnice trendu z grafov
  • regresia – komplexný nástroj na analýzu údajov
 • Analytické nástroje z oblasti ekonomiky
 • Predpovedanie budúceho stavu
  • Forecast, LinTrend, LinRegrese, LogLinTrend, LogLinRegrese
 • Práca s maticami a vektormi

Ďalšie informácie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre skúsených používateľov tabuľkového procesora MS Excel, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s nástrojmi na štatistické spracovanie údajov v tomto programe a na konkrétnych príkladoch z praxe si precvičiť ich použitie.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk

Hodnotenie




Organizátor