Kurz: MS Excel 2016 / 2013 - programovanie vo VBA

Popis kurzu

V úvode kurzu sa preberajú základy programovacieho jazyka VBA, vrátane štandardných procedúr a funkcií. Ďalej sa preberá práca s dátami v tabuľkových súboroch, objektový model programu, návrh a použitie formulárov a dialógových okien a pod. Na záver kurzu je zaradená ukážka tabuľkovo orientovanej aplikácie a konzultácia konkrétnych problémov účastníkov.Obsah kurzu

1. DEŇ

 • Úvod do tvorby a použitia programov v jazyku Visual Basic for Applications (VBA)
  • vzťah makier a kódu VBA, záznam makier, prechod od makier k programovaniu
  • základné pojmy – objekt, vlastnosť objektu, metóda objektu, udalosti objektu
  • úloha formulárov pri automatizácii práce s dokumentom
  • pracovné prostredie VBA, spúšťanie, ladenie a úprava kódu
 • Prehľad jazyka VBA
  • vlastnosti jazyka, jeho stavba, riadkovo orientovaný zápis príkazov
  • numerické dátové typy – byte, integer, long, single, double, currency
  • ďalšie dátové typy – boolean, dátum, reťazec (znaky), variant, používateľom definované typy
  • objektové typy
  • premenné, polia, indexované premenné
  • identifikátory, premenné a konštanty, rozsah platnosti identifikátorov
  • výrazy, operátory (aritmetické, reťazcové, relačné, logické), priorita operátorov
  • volanie štandardných procedúr a funkcií, použitie parametrov volania
  • parametre odovzdávané odkazom a hodnotou, pozičné a kľúčové parametre
  • voliteľné parametre, neznámy počet parametrov

2. DEŇ

 • Prehľad a použitie štandardných funkcií
  • numerické, reťazcové, konverzné funkcie
  • dátumové a časové funkcie, funkcie súborov a adresárov, funkcie vstupu a výstupu, finančné funkcie, informačné funkcie, funkcie vetvenia, ostatné funkcie
  • tabuľkovo orientované funkcie
 • Definícia a použitie vlastných (používateľských) funkcií a procedúr
 • Objektový model MS Excel
  • prehľad objektov, vlastnosti a metódy objektov
  • práca s objektami
 • Práca so zošitmi a listami tabuľkových súborov
  • vytvorenie nového zošita, otvorenie zošita
  • prístup k jednotlivým listom zošita
  • prístup k jednotlivým bunkám listu, práca s rozsahom buniek
  • použitie cyklov a iných riadiacich štruktúr pri práci so zošitom

3. DEŇ

 • Formuláre a dialógové okná
  • definovanie formulára, jeho vlastnosti a udalosti
  • ovládacie prvky formulára, ich prepojenie s bunkami listov zošita
  • dialógové okná – definícia, spôsob práce
  • lišty nástrojov a ponuky – tvorba, použitie
  • ovládacie prvky ActiveX
 • Prístup k údajom v databázach pomocou ADO
 • Prehľad ďalších možností a nástrojov – základné princípy a možnosti použitia
  • moduly tried
  • programovanie tlače
  • návrh komplexnejších programových aplikácií
 • Konzultácia konkrétnych otázok a problémov podľa záujmu účastníkov kurzu

Ďalšie informácieCieľová skupina

Kurz je určený pre skúsených používateľov tabuľkového procesora MS Excel, ktorí chcú čo najviac automatizovať svoju prácu s tabuľkami alebo vytvárať jednoduchšie programové aplikácie v jazyku Visual Basic for Applications (VBA).Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní kurzu.Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk


Organizátor