DETAIL KURZU

MS Access 2016 / 2013 - programovanie vo VBA

Od:

Ipex IT, s.r.o.

Bratislava 35

Popis kurzu

V úvode kurzu sa preberajú základy programovacieho jazyka VBA, vrátane jeho štandardných procedúr, funkcií a objektového modelu programu MS Access. Hlavná pozornosť sa venuje objektom pre prístup k dátam – ADO (DAO), pomocou ktorých programátor pracuje so všetkými údajmi v databázach, ako aj programovaniu formulárov, dialógových okien, dotazov a tlačových výstupov. Na jednoduchých príkladoch sa preberajú aj možnosti komunikácie s inými programovými aplikáciami v prostredí MS Windows (MS Word, MS Excel) pomocou techniky Automation.

Záver kurzu je venovaný návrhu a zostaveniu jednoduchšej databázovo orientovanej aplikácie a konzultáciám konkrétnych problémov účastníkov.

Obsah kurzu

1. DEŇ

 • Úvod do tvorby a použitia programov v jazyku VBA
  • základné pojmy – objekt, vlastnosti objektu, metódy objektu, udalosti
  • porovnanie makier a modulov, výhody a nevýhody makier, transformácia makier na moduly, zásady tvorby modulov
  • základy práce vo vývojovom prostredí, ladenie programu, priebežné sledovanie hodnôt premenných
 • Základy jazyka VBA
  • vlastnosti a stavba jazyka, riadkovo orientovaný zápis príkazov
  • numerické dátové typy – byte, integer, long, single, double, currency, boolean
  • typ dátumový, reťazcový (znakový), variant, objekt
  • používateľom definované typy
  • identifikátory – konštanty, premenné a polia, rozsah platnosti identifikátorov
  • výrazy a operátory (aritmetické, reťazcové, relačné, logické), priorita operátorov
  • riadiace štruktúry – rozhodovanie, cyklus, volanie procedúr a funkcií
  • parametre procedúr a funkcií odovzdávané odkazom a hodnotou, pozičné a kľúčové parametre, voliteľné parametre, neznámy počet parametrov

2. DEŇ

 • Prehľad a použitie štandardných funkcií, používateľské funkcie a procedúry
  • numerické, reťazcové a konverzné funkcie
  • dátumové a časové funkcie, funkcie súborov a adresárov, funkcie vstupu a výstupu, finančné funkcie, informačné funkcie, funkcie vetvenia, ostatné funkcie
  • funkcie pre narábanie s objektami
  • definícia a použitie vlastných (používateľských) funkcií a procedúr
 • Objektový model MS Access
  • kontajnery a objekty, práca s objektami
  • objekty Application, Control, DoCmd, Form, Report, Screen, Section
 • ADO (DAO) – objekty pre prístup k dátam – prehľad, vlastnosti a metódy
  • Recordset – prístup k údajom v tabuľkách a dotazoch, pohyb v množine dát, usporiadanie, filtrovanie a hľadanie záznamov
  • SQL a Recordset – vytvorenie nového dynamického dotazu
  • TableDef a QueryDef – vytvorenie novej tabuľky alebo statického dotazu
  • Relation – prístup k reláciám
  • User a Group – prístup k právam používateľov a skupín

3. DEŇ

 • Programovanie s objektami
  • formuláre – objekty a programovanie udalostí
  • zostavy – objekty a programovanie udalostí
  • spolupráca s dátovými objektami ADO (DAO)
  • ošetrenie chýb – objekty Err a Error
 • Ďalšie objektové techniky a komunikácia medzi aplikáciami
  • dátové a ovládacie prvky ActiveX
  • ukážka práce s objektom CommonDialog na prístup k súborom
  • Automation – spolupráca s inými programami (MS Word, MS Excel)
 • Tvorba jednoduchej databázovo orientovanej aplikácie – analýza, návrh, realizácia
 • Konzultácia konkrétnych otázok a problémov podľa záujmu účastníkov kurzu

Ďalšie informácie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre skúsených používateľov databázového systému MS Access, ktorí chcú čo najviac automatizovať svoju prácu s databázami alebo vytvárať vlastné programové aplikácie v jazyku Visual Basic for Applications (VBA). Kurz je zameraný na „klasické“ aplikácie v prostredí Windows.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk

Hodnotenie
Organizátor