DETAIL KURZU

MS SQL Server 2016 / 2014 - práca v jazyku T-SQL

Od:

Ipex IT, s.r.o.

Bratislava 35

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o jazyku T-SQL a možnostiach jeho použitia na výber a modifikáciu údajov. Podrobne sa preberá najmä výber položiek a záznamov, zoskupenie a agregácia údajov, spájanie tabuliek, podvýbery, tvorba a použitie pohľadov, používateľom definované uložené procedúry, funkcie, spúšte a niektoré ďalšie techniky práce s údajmi.

Výuka prebieha v prostredí SQL Server Express Edition a klientskeho nástroja SQL Server Management Studio.

Obsah kurzu

1. DEŇ

 • Úvod do jazyka T-SQL
  • základné pojmy a princípy relačných databáz – stručná rekapitulácia
  • určenie a možnosti použitia jazyka T-SQL
  • typy príkazov a spôsob ich zápisu – DDL, DCL, DML (Data Definition / Control / Manipulation Language)
  • prístup z rôznych prostredí – nástroje SQL Servera (Management Studio, SQLCMD), programy MS Office, skripty, vyššie programovacie ja­zyky
  • použitie elektronickej príručky – SQL Server Books Online
 • Management Studio – použitie a základy ovládania
  • pripojenie k serveru
  • Object Explorer a Object Explorer Details – použitie databázových objektov
  • okno Query – vykonávanie príkazov a dávok (batch / script), odozva servera, smerovanie výstupných dát, výber pracovnej databázy
  • Template Explorer – šablóny príkazov T-SQL
  • nástroje na generovanie skriptov pre databázu, tabuľky a iné objekty
  • nástroje na kontrolu výkonu a optimalizáciu príkazov – Query Options, Execution Plan, Client Statistics
 • Nástroj SQLCMD – použitie a základy ovládania
  • pripojenie k serveru a výber pracovnej databázy
  • vykonávanie príkazov a dávok T-SQL
  • ostatné parametre a nastavenia
 • Výber údajov z databázy – základy
  • štruktúra a obsah vzorovej databázy
  • SELECT – výber položiek a vypočítané hodnoty v stĺpcoch – použitie výrazov a štandardných funkcií, názvy výsledných stĺpcov – AS
  • výber záznamov (filtrovanie) pomocou podmienok – WHERE
  • vykonanie výberu a úvahy o výkone – OPTION
  • prevzatie výsledných dát a práca s nimi – result set, klauzula INTO a OUTPUT
 • Zoskupenie a agregácia údajov
  • zisťovanie typických hodnôt položiek – TOP, DISTINCT
  • použitie agregačných funkcií – COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX, …
  • funkcie RANK, DENSE_RANK, ROW_NUMBER, NTILE
  • zoskupenie záznamov – GROUP, COMPUTE
  • operátory PIVOT a UNPIVOT
  • hierarchické agregácie pre viac kľúčov – ROLLUP, CUBE

2. DEŇ

 • Spájanie tabuliek a podvýbery
  • kombinovanie a výber údajov z viacerých tabuliek – JOIN, miestne názvy tabuliek (alias) – AS
  • operátor APPLY
  • kombinovanie a porovnanie (množinový rozdiel) viacerých výsledkov – UNION, EXCEPT
  • podvýbery a ich použitie – SELECT … WHERE … (SELECT …) – IN, EXISTS, relácia s ALL / SOME / ANY
  • Common Table Expression (CTE) – alternatíva k podvýberom (… WITH … AS …)
 • Úprava údajov
  • vkladanie, úprava a odstraňovanie záznamov – INSERT, UPDATE, DELETE
  • úvod do transakcií, pochopenie vnútorných postupov – TRANSACTION
  • súbežné spracovanie údajov v sieti a predchádzanie kolíziám – LOCK, ISOLATION
  • úvahy o výkone
 • Pohľady – VIEW
  • tvorba a údržba pohľadov – CREATE / ALTER / DROP
  • výhody a praktické použitie pohľadov
 • Používateľom definované uložené procedúry, funkcie a spúšte – PROCEDURE / FUNCTION / TRIGGER
  • úvod do programovateľných objektov – význam, možnosti použitia, spôsob vykonávania
  • tvorba a údržba objektov – CREATE / ALTER / DROP
  • vstupné a výstupné parametre procedúr, návratové hodnoty
  • zápis príkazov, riadenie toku programu, ošetrenie chybových stavov (TRY … CATCH)
  • zobrazenie zdrojového textu objektu – sp_helptext
 • Vyššie techniky práce s údajmi
  • sekvenčné spracovanie údajov – CURSOR
  • práca s údajmi vo formáte XML – dátové typy, nástroje
  • fulltextové vyhľadávanie – indexy, nástroje (CONTAINS, FREETEXT), uložené procedúry (sp_FullText_*)
  • systémové funkcie – prehľad
  • systémové uložené procedúry – prehľad (sp_*, xp_*, fn_*)

Ďalšie informácie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre vývojárov, správcov a ostatných používateľov databázového systému MS SQL Server, ktorí sa chcú naučiť efektívne pracovať s dátami pomocou príkazov jazyka T-SQL.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk

Hodnotenie
Organizátor