DETAIL KURZU

MS SQL Server 2016 / 2014 - analytické služby - OLAP

Od:

Ipex IT, s.r.o.

Bratislava 35

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o možnostiach analytických služieb a naučia sa ich prakticky využívať na analýzu dát. Podrobne sa preberá koncepcia a návrh OLAP kociek (UDM – Unified Dimensional Model), použitie nástrojov ETL na naplnenie a aktualizáciu analytickej databázy (Extract, Transform & Load – kurz MS SQL Server – integračné služby) a základné klientske nástroje na analýzu dát v systéme OLAP. Osobitne sa preberajú aj možnosti priamej analýzy dát v produkčných databázach a techniky Data Mining.

Obsah kurzu

1. DEŇ

 • Analytické služby – SSAS
  • prehľad architektúry, nové črty pre používateľov, vývojárov, klientske programovanie a administrátorov
  • základné koncepty a terminológia
  • zdroje dát – Data Source, Data Source View
  • analytické dimenzie
  • fakty, miery a skupiny mier
  • analytické kocky
 • Unifikovaný dimenzionálny model (UDM) – návrh a nasadenie
  • vytváranie projektov analytických služieb
  • vytváranie a konfigurácia Data Source a Data Source View
  • vytváranie analytických kociek – identifikácia tabuliek faktov a dimenzií, časové rady, miery
  • nasadenie analytických kociek do prevádzky
 • Implementácia pokročilých možností analytických kociek
  • Business Intelligence
  • Key Performance Indicators (KPI)
  • Translation
  • Perspectives
  • Actions
  • používateľom definované funkcie
 • Získavanie a aktualizácia analytických údajov pomocou integračných služieb
  • Business Intelligence Development Studio – vývojárske prostredie SSIS
  • návrh, ladenie a prevádzka balíčkov SSIS
 • Klientske nástroje na analýzu dát
  • práca v prostredí Windows a Internet / Intranet
  • analýza dát v prostredí MS Excel

2. DEŇ

 • SSAS z pohľadu administrátora
  • upgrade a migrácia na súčasnú verziu služieb
  • konfigurácia rolí, skupín a oprávnení
  • konfigurácia SSAS
  • zálohovanie a obnova databáz SSAS
  • spracovanie dát v kocke, optimalizácia výkonu
  • správa partícií a Proactive Caching
  • automatizácia správcovských úloh
 • Možnosti programovania v SSAS
  • MDX Query Editor
  • forma a použitie príkazov MDX
  • nové črty MDX – Atributes, Hierarchies, Subcubes, Named Sets, Calculated Members
  • skriptovanie pomocou MDX – ukladanie kalkulácií s kockou, premenné a parametre
  • XML for Analysis (XML/A), ADOMD.NET, Analysis Management Objects (AMO)
 • Úvod do Data Mining
  • základné koncepty a terminológia
  • Data Mining algoritmy
  • Data Mining modely
 • Práca s nástrojmi pre Data Mining
  • vytváranie Data Mining Structure
  • Data Mining Designer
  • overovanie Data Mining modelov
  • Data Mining Extension (DMX)

Ďalšie informácie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre návrhárov, vývojárov, analytikov a ostatných používateľov databázového systému MS SQL Server, ktorí sa chcú oboznámiť so špecializovanými nástrojmi na analýzu dát (OLAP) a s technikami hĺbkovej analýzy dát (Data Mining).

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk

Hodnotenie
Organizátor