Oracle 12c / 11g - základy a návrh databáz

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o základných súčastiach a nástrojoch databázového systému Oracle a naučia sa ich efektívne používať pri tvorbe jednoduchých databáz. Po úvodnej inštalácii a nastavení systému si prakticky vyskúšajú všetky potrebné kroky – návrh databázy, vytváranie tabuliek, indexov, relácií a iných databázových objektov, vkladanie údajov do databázy a ich následná aktualizácia, výber údajov z databázy pomocou základných príkazov v jazyku SQL a úvod do PL/SQL. V závere kurzu sa oboznámia so základmi správy systému a naučia pristupovať k údajom v databázach z najčastejšie používaných klientskych programov.

Získané poznatky možno využiť aj pri rozhodovaní o tom, či Oracle je pre vás tým správnym riešením.

Výuka prebieha vo voľne šíriteľnej (bezplatnej) verzii systému Oracle.

Obsah kurzu

1. DEŇ

 • Úvod do databázových systémov
  • základné pojmy a dátové modely
  • entito-relačný model a definícia relačnej databázy
  • vzťahy medzi tabuľkami, primárny a cudzí kľúč
  • druhy príkazov SQL a rozdiely medzi nimi – DDL, DML, DCL
 • Vytváranie a údržba tabuliek
  • definícia stĺpcov a dátové typy – čísla, dátumy, znakové reťazce
  • ALTER tabuliek
  • RENAME, TRUNCATE a DROP tabuliek
 • Constraints – nástroje na údržbu konzistencie dát
  • vytváranie a modifikovanie constraints
  • NOT NULL, CHECK, PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY
  • aktivovanie a pozastavenie účinnosti constraints – enable, disable
 • Úvod do jazyka SQL
  • základné princípy
  • príkazy pre definíciu dátových objektov (DDL)
  • príkazy pre manipuláciu s dátami (DML)
  • príkazy pre riadení prístupu k dátam (DCL)
  • riadenie transakcií

2. DEŇ

 • Príkaz SELECT a jeho použitie na výber údajov z databázy
  • operátory a funkcie na prácu s hodnotami – znakové, číselné, dátumové, konverzné
  • operátory na porovnávanie hodnôt – =, <, >, <=, >=, <>
  • operátory BETWEEN, LIKE, IN, IS NULL, IS NOT NULL
  • logické operátory – AND, OR, NOT
  • klauzula WHERE
  • klauzula ORDER BY
 • Views – pohľady
  • význam a použitie pohľadov
  • vytvorenie, úprava a zrušenie pohľadu
  • SELECT s využitím pohľadov
  • INSERT, DELETE, UPDATE údajov cez pohľad
 • Vytváranie iných objektov
  • sequences, indexes, synonyms, public synonyms
 • Úvod do PL/SQL
  • čo je PL/SQL
  • základné štruktúry PL/SQL

Ďalšie informácie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre začínajúcich používateľov databázového systému Oracle, ktorí sa chcú oboznámiť s jeho funkčnými možnosťami a naučiť sa vytvárať jednoduché databázy.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk

Organizátor