Kurz: Oracle 12c / 11g - práca v jazyku SQL

Popis kurzu

Kurz je zameraný na pochopenie základov databázového jazyka SQL a praktické využitie jeho použitia pri práci s dátami. Účastníci kurzu sa naučia vytvárať tabuľky a iné databázové objekty, vkladať, upravovať a odstraňovať v nich údaje, vyberať údajov z tabuliek, zoraďovať, zoskupovať a filtrovať ich, používať vlastné výpočty vo výstupných zostavách a veľa ďalších užitočných techník.Obsah kurzu

1. DEŇ

 • Úvod do relačných databáz
  • databázová terminológia
  • zásady návrhu relačného modelu dát, normalizácia dátových štruktúr
  • základné technológie a nástroje v systéme Oracle
  • Oracle SQL Developer
 • DDL – tvorba a úpravy databázových objektov a štruktúr
  • vytvorenie a zmena štruktúry tabuľky – CREATE TABLE, ALTER TABLE
  • vytvorenie a zmena pohľadu – CREATE VIEW, REPLACE VIEW
  • nástroje na ochranu integrity údajov – constraints (obmedzenia)
  • materializované pohľady
  • indexy
  • sekvencie
  • odstraňovanie objektov – DROP
 • DML – práca s dátami
  • základné syntaktické pravidlá jazyka SQL
  • dátové typy – číselné, znakové, dátum a čas, NULL, používateľsky definované
  • vkladanie, úprava, výber a odstraňovanie údajov

2. DEŇ

 • Výber údajov z databázy – príkaz SELECT
  • základná syntax príkazu
  • projekcia – výber stĺpcov a použitie aliasov pre stĺpce
  • výber záznamov – klauzula WHERE, využitie operátorov BETWEEN, IN, IS NULL, LIKE
  • usporiadanie záznamov – klauzula ORDER BY
  • eliminácia duplicitných riadkov – DISTINCT
  • tvorba výrazov, použitie aritmetických a textových operátorov
  • zoskupovanie údajov – klauzuly GROUP BY a HAVING
  • vnorené SQL – jednoriadkové dotazy, viacriadkové dotazy (operátory ALL, ANY, IN), súvzťažné (korelačné) dotazy
  • využitie pseudostĺpcov
  • výber dát z viacerých tabuliek pomocou SET operátorov – UNION, UNION ALL INTERSECT, MINUS
  • spájanie viacerých tabuliek – vnútorné a vonkajšie – INNER JOIN, LEFT | RIGHT | FULL OUTER JOIN
 • Vkladanie údajov do databázy
  • vloženie záznamov s konkrétnymi hodnotami do tabuľky
  • vkladanie údajov z iných tabuliek
  • vkladanie a automatické generovanie jedinečných hodnôt v primárnych kľúčoch
 • Úprava údajov v databáze
  • aktualizácia všetkých alebo len vybraných riadkov
  • aktualizácia obsahu konštantnou alebo vypočítanou hodnotou
  • aktualizácia obsahu na základe hodnôt z inej tabuľky

3. DEŇ

 • Odstraňovanie údajov z databázy
  • odstránenie všetkých údajov z tabuľky – TRUNCATE
  • odstránenie vybraných riadkov – DELETE
  • odstránenie duplicitných riadkov
 • Využitie funkcií vo výrazoch
  • jednoriadkové funkcie – numerické, dátumové, časové, na prácu s textom, konverzné funkcie
  • agregačné funkcie
  • analytické funkcie
  • ostatné funkcie
 • Riadenie transakcií
  • význam a spôsob použitia transakcií
  • potvrdzovanie transakcií – COMMIT
  • odvolanie zmien – ROLLBACK
  • vytváranie návratových bodov – SAVEPOINT
 • DCL – riadenie prístupu k databázovým objektom
  • správa práv k databázovým objektom – GRANT, REVOKE

Ďalšie informácieCieľová skupina

Kurz je určený pre vývojárov, správcov a ostatných používateľov databázového systému Oracle, ktorí sa chcú naučiť efektívne pracovať so systémom pomocou príkazov v jazyku SQL.Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní kurzu.Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk


Organizátor