Kurz: MS Project 2016 / 2013 - základy

Popis kurzu

Kurz je zameraný na pochopenie základných princípov projektového riadenia a praktické zvládnutie postupov pri plánovaní a riadení projektov s použitím programu MS Project.

Na tento kurz nadväzuje kurz „MS Project – pre pokročilých“, ktorý je určený pre projektových manažérov, a kurz „MS Project Server – tímová spolupráca“, ktorý je určený pre náročné aplikácie a rozsiahlejšie projektové tímy.Obsah kurzu

1. DEŇ

 • Úvod do projektového riadenia
 • Charakteristika programu MS Project
  • filozofia, funkčné možnosti a oblasti nasadenia
  • popis a úprava pracovného prostredia
 • Zostavenie plánu (harmonogramu) projektu
  • vytvorenie projektového súboru
  • nastavenie základných projektových informácií
  • kalendáre – vytvorenie, úprava pracovného času, kopírovanie do šablóny
  • úlohy – vkladanie, editovanie, osnova projektu, míľniky
  • trvanie úloh, závislosti medzi úlohami, oneskorenie a predstih medzi úlohami
  • pružné a nepružné obmedzenia úloh, konečný termín úloh
  • Ganttov a sieťový diagram – kritická cesta, dostupná rezerva
 • Podrobnosti k úlohám
  • opakované a prerušené úlohy
  • definovanie WBS kódu, individuálny kalendár úlohy
  • vkladanie poznámok a hyperlinkov
 • Definovanie zdrojov
  • pracovné a materiálové zdroje
  • jednotky zdroja, časová dostupnosť a kalendáre zdrojov
  • štandardné a nadčasové sadzby, sadzba za použitie
 • Priradenie zdrojov k úlohám
  • priradenie jedného a viacerých zdrojov, riadenie úsilím
  • základný vzorec pre výpočet práce, rovnomerné a nerovnomerné rozloženie
  • diagram zdrojov – vyťaženie zdrojov, riešenie preťaženia zdrojov

2. DEŇ

 • Rozpočet projektu
  • tabuľky sadzieb zdrojov, časovo závislé sadzby
  • vkladanie pevných nákladov, nabiehanie nákladov
 • Smerodajný plán v projekte
  • schválenie plánu, uloženie smerodajného plánu
  • sady údajov – aktuálna, smerodajný plán a skutočná
 • Sledovanie pokroku v projekte
  • zadávanie skutočných údajov
  • ukazovatele priebehu – dátum stavu, opakovaný ukazovateľ
  • pohľady – Používanie úloh a Používanie zdrojov – plánovaná a skutočná práca, náklady
 • Práca v pohľadoch
  • tabuľky – vkladanie stĺpcov, filtrovanie, zoskupovanie
  • používateľské polia – ich definovanie, vytváranie vzorcov a zoznamov hodnôt
  • diagramy – prispôsobenie, použitie sprievodcu, formátovanie prvkov
  • tlač pohľadov – úprava, záhlavie, päta, legenda, možnosti tlače
 • Zostavy
  • úprava a tlač preddefinovaných zostáv
  • vytvorenie vlastných zostáv, Organizátor
 • Spolupráca s MS Office a automatizácia činností
  • export a import údajov, mapovanie polí
  • aktualizácia údajov – načítanie a spájanie záznamov na základe spoločného kľúča
  • tvorba makier – vytvorenie jednoduchého makra na aktualizáciu údajov
 • Rozsiahle projekty v organizácii
  • zdieľanie zdrojov – nastavenie, riešenie preťaženia centrálnych zdrojov
  • multiprojekt – prepojenie viacerých projektov
 • Komunikácia v pracovnej skupine
  • e-mail – priradenie a potvrdenie zdroja, vyžiadanie skutočného stavu prác na úlohách
  • Intranet / Internet – možnosti využitia v prostredí MS Project Server (stručný prehľad)

Ďalšie informácieCieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o problematikou projektového riadenia, ktorí sa chcú oboznámiť s moderným podporným nástrojom MS Project a naučiť sa prakticky využívať jeho služby. Zvlášť vhodný je pre projektových manažérov, ktorým dôkladná znalosť programu umožní efektívnejšie plánovať a riadiť projekty. Ostatným členom projektového tímu kurz poskytne celkový prehľad o funkčných možnostiach programu, návod na správne pochopenie projektovej dokumentácie a pravidlá tímovej komunikácie.Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní kurzu.Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk


Organizátor