DETAIL KURZU

MS Project 2016 / 2013 - pre pokročilých

Od:

Ipex IT, s.r.o.

Bratislava 35

Popis kurzu

Kurz je zameraný na návrh efektívnych projektov, ich riadenie a priebežnú optimalizáciu. Účastníci kurzu sa zoznámia s potrebnou metodikou a svoje praktické skúsenosti rozvinú na konkrétnych príkladoch pri riešení vzorovej prípadovej štúdie. Naučia sa zostaviť projekt s vybilancovaním cieľov, času, ľudských a technických zdrojov, efektívne pracovať s ľudskými a technickými zdrojmi v čase, získať profesionálne výstupy z projektových dát, pracovať s množinou projektov a zabezpečiť ich konsolidáciu.

Na tento kurz nadväzuje kurz „MS Project Server – tímová spolupráca“, ktorý je určený pre náročné aplikácie a rozsiahlejšie projektové tímy.

Obsah kurzu

1. DEŇ

 • Projektové riadenie a MS Project
  • stručná rekapitulácia základných pojmov a princípov
  • rozšírené nastavenia pracovného prostredia
 • Dostupnosť a vizualizácia projektových dát
  • rozšírená práca s organizátorom
 • Úlohy
  • obmedzenia a ich riadenie
  • výpočet kritickej cesty a práca s rezervami
  • riadenie kritických úloh
 • Zdroje projektu
  • kalendáre zdrojov – ich typy a konflikty
 • Priraďovanie zdrojov
  • kombinácia typov a atribútov úloh
  • nadčasy a normohodiny medzi dvomi pevnými termínmi
  • doba trvania – PERT analýza
  • rozšírené možnosti vyrovnávania zdrojov
 • Náklady projektu
  • rozšírené možnosti sledovania cash-flow
 • Výstupy z projektových dát
  • vlastné polia a indikátory
  • rozšírené možnosti použitia vzorcov
  • rozšírené možnosti zobrazenia

2. DEŇ

 • Zabezpečenie efektívnosti a optimalizácia projektu
  • možnosti zníženia nákladov na projekt
  • výpočet kritickej cesty – pokročilé metódy
  • práca s viacerými smernými a pomocnými plánmi projektov
 • Sledovanie projektov
  • preplánovanie nesplnených úloh
  • hodnotová analýza – sledovania CV, SV, CPI, SPI
  • pokročilé metódy sledovania projektov
  • smerné plány a skutočné hodnoty
 • Dynamické vstupy a výstupy projektových dát
  • ukážky komunikácie v prostredí MS Outlook
  • prepojenie dát s externým prostredím
 • Multiprojektové prostredia
  • zdieľanie zdrojov medzi projektmi
  • riadenie viacerých projektov zlúčením
  • konsolidácia a optimalizácia množiny projektov
  • rozdelenie projektu na viac čiastkových projektov
 • Ďalšie možnosti
  • úprava sprievodcu
  • ukážka použitia makier
 • MS Project Server – stručný prehľad možností

Ďalšie informácie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre projektových manažérov, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o programe MS Project a naučiť sa efektívne využívať všetky jeho nástroje a služby pri riadení náročných projektov.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk

Hodnotenie
Organizátor