DETAIL KURZU

UML - pre informatikov

Od:

Ipex IT, s.r.o.

Bratislava 35

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s vyjadrovacími prostriedkami UML, s rôznymi typmi diagramov a ich sémantikou, s princípmi objektovo orientovanej analýzy vstupných požiadaviek, so základnými pravidlami modelovania a návrhu tried a iných komponentov. Nadobudnuté znalosti si prakticky precvičia v prostredí ArgoUML. Výuka je sprevádzaná množstvom ukážok a cvičení na konkrétnych príkladoch z praxe.

Obsah kurzu

1. DEŇ

 • Základné pojmy, história a vznik UML
  • princípy softwarového inžinierstva a životný cyklus softwarového projektu
  • predchádzajúce metodológie a rôzne pohľady na architektúru software
  • princípy a štruktúra UML
  • prehľad diagramov UML
 • Modelovanie ako nástroj zachytenia reality
  • princípy objektovo orientovaného analýzy a programovania
  • CASE nástroje podporujúce UML, ich úloha a možnosti
 • Základy práce s ArgoUML
  • identifikácia, analýza a špecifikácia požiadaviek
  • modelovanie použitia
  • zovšeobecňovanie, rozširovanie, začleňovanie
  • analýza modelu – osvedčené postupy
  • analytické vs. implementačné triedy

2. DEŇ

 • Triedy a relácie, dedenie a polymorfizmus
 • Rozhrania a komponenty
 • Packages a namespaces
 • Use-cases a ich realizácia
 • Diagramy – Sequence, stavové, komunikačné, aktivity, nasadenie
 • Rekapitulácia a precvičenie
 • Budúcnosť UML
 • Odkazy na ďalšie štúdium – MDA, UP a OCL

Ďalšie informácie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre informatikov, ktorí chcú použiť metodiku a techniku UML na objektovo orientovanú analýzu a návrh software.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk

Hodnotenie
Organizátor