Bratislava 35

Tvorba aplikácií pre Windows - .NET 4.7

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V úvode kurzu sa účastníci zoznámia s filozofiou a štruktúrou platformy .NET Framework a v potrebnom rozsahu aj s integrovaným vývojovým prostredím Visual Studio. Podrobnejšie sa preberá najmä tvorba formulárov na báze WinForms a práca s dátami pomocou Entity Framework (ADO.NET) a LINQ – hierarchia objektov, ich vlastnosti, metódy a udalosti. Použitie prebraných technológií sa prakticky precvičí pri samostatnej práci na príklade ucelenej databázovej aplikácie pre MS SQL Server.

Záver kurzu je venovaný ukážkam ďalších možností platformy .NET, ktoré sa podrobnejšie preberajú na ďalších kurzoch, napr.:

Na kurze je priestor aj na otázky účastníkov a vzájomnú výmenu skúseností.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pokročilých programátorov, ktorí už poznajú jazyk Visual C# a chcú sa podrobnejšie oboznámiť s technológiami integrovanými v balíku .NET Framework a s ich použitím na tvorbu aplikácií v prostredí MS Windows.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • .NET Framework
  • filozofia a základné koncepty
  • programovacie jazyky na platforme .NET a ich porovnanie
  • Common Language Runtime – interný jazyk MSIL, spoločný systém dátových typov, správa pamäti a procesov
  • Class Library – základné knižnice, triedy a ich hierarchia (namespaces), WinForms, WebForms, ADO .NET, …
  • Assembly – preklad, distribúcia a inštalácia .NET aplikácií a ich súčastí
 • Visual Studio – integrované vývojové prostredie
  • pracovné prostredie, projekt, návrhové a editačné okná
  • zostavenie jednoduchej aplikácie (Quick Tour) – projekty typu Console a Windows Application, namespace, hlavný formulár s niekoľkými objektmi, vloženie programového kódu, preklad a ladenie programu
 • System namespace – vybrané prvky
  • dátové typy, matematické a goniometrické funkcie, práca s reťazcami
  • Globalization.CultureInfo – triedy DateTimeFormatInfo, NumberFormatInfo, …
 • WinForms – formuláre pre Windows
  • architektúra a hierarchia objektov – namespace System.Windows.Forms
  • Form – vlastnosti, metódy, udalosti a použitie
  • aplikácie s rozhraním SDI / MDI
  • vkladanie ovládacích prvkov na formulár, spracovanie udalostí, základy práce s dátami
  • jednoduché objekty – Label, LinkLabel, TextBox, CheckBox, RadioButton, Button
  • zložitejšie objekty – NumericUpDown, DomainUpDown, ComboBox, ListBox, CheckedListBox, ListView, TreeView
  • dátum, čas a text – DateTimePicker, MonthCalendar, RichTextBox

2. DEŇ

 • WinForms – ďalšie ovládacie prvky a ich použitie
  • tabuľka – DataGridView
  • posuvníky – HScrollBar, VScrollBar, TrackBar, ProgressBar, Splitter
  • obrázky – PictureBox, ImageList
  • pomôcky – ToolTip, HelpProvider
  • kontajnery – Panel, GroupBox, TabControl, TabPage
  • ponuky – MainMenu, ContextMenu, MenuItem
  • panel nástrojov – ToolBar
  • stavové informácie – StatusBar, NotifyIcon
  • ďalšie objekty – ReportViewer, Timer a iné
  • dialógové okná systému – OpenFileDialog, SaveFileDialog, FontDialog, ColorDialog, …
 • Tvorba vlastných tried a objektov, využitie dedičnosti
 • Použitie objektov ActiveX
 • ADO .NET – klasické nástroje na prácu s databázami
  • Data Providers, Conection, Command, DataReader, DataAdapter
  • verzie objektov pre OLE DB, ODBC, SQL Server a Oracle

3. DEŇ

 • Entity Framework – objektová podpora na prácu s relačnými dátami
  • entitný dátový model (edmx) – tabuľky, pohľady, uložené procedúry, dátové štruktúry
  • riadiace štruktúry na prácu s dátami – DbContext, DbSet, Entity, Entry, ChangeTracker, automaticky generovaný programový kód
  • základy práce s dátami
 • LINQ to Entities, výber údajov z databázy, traverzovanie v relačných dátach, Lazy Loading
 • XML – univerzálny formát pre dátovú komunikáciu
  • základy, programová podpora, použitie
 • Práca s dátami na formulároch
  • pripojenie k dátovému zdroju – databáza MS SQL Server
  • výber dát z databázy
  • viazanie dát na ovládacie prvky
 • Záverečný príklad
  • ucelená databázová aplikácia na báze MS SQL Server, Entity Framework a WinForms
 • Ukážky ďalších technológií
  • webové aplikácie – ASP .NET a WebForms
  • webové služby – zostavenie služby a jej volanie z aplikácií v prostredí Windows a Web

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)