DETAIL KURZU

Práca s databázami - ADO .NET, Entity Framework a LINQ

Od:

Ipex IT, s.r.o.

Bratislava 35

Popis kurzu

V úvode kurzu sa účastníci zoznámia s filozofiou a štruktúrou platformy .NET Framework a v potrebnom rozsahu aj s integrovaným vývojovým prostredím Visual Studio. Podrobnejšie sa preberá najmä tvorba formulárov na báze WinForms a práca s dátami pomocou ADO.NET – hierarchia objektov, ich vlastnosti, metódy a udalosti. Použitie prebraných technológií sa prakticky precvičí pri samostatnej práci na príklade jednoduchej databázovej aplikácie pre MS SQL Server.

Záver kurzu je venovaný ukážkam ďalších možností platformy .NET, ktoré sa podrobnejšie preberajú na osobitných kurzoch:

 • Tvorba aplikácií pre Windows
 • Tvorba aplikácií pre Web – ASP .NET  (webové aplikácie a služby)

Na kurze je priestor aj na otázky účastníkov a vzájomnú výmenu skúseností.

Účastníci kurzu sa naučia navrhovať dátový model pre Entity Framework a LINQ to Entities, pomocou neho čítať, vkladať a aktualizovať údaje v databáze a jednotlivé dátové prvky prepojiť s používateľským rozhraním a inými zložkami programovej aplikácie.

Obsah kurzu

1. DEŇ

 • Visual Studio – podpora pre prácu s databázami
 • ADO .NET – práca s dátami
  • prehľad, funkčné možnosti, špecifiká práce s odpojenými dátami, serializácia dát
  • objektový model – namespace System.Data
 • Data Providers – objekty na prístup k dátam – vlastnosti, metódy, udalosti a použitie
  • Conection, Command – pripojenie k dátovému zdroju a príkazy na prácu s dátovým zdrojom (SQL), metódy ExecuteNonQuery, ExecuteScalar, ExecuteReader
  • DataReader – rýchle čítanie dát, vlastnosť FieldCount, metódy Read, Get*, IsDbNull
  • DataAdapter – sprostredkovanie dát pre DataSet, vlastnosti SelectCommand, UpdateCommand, InsertCommand, DeleteCommand, metódy Fill, Update
  • verzie objektov pre OLE DB, ODBC, SQL Server a Oracle
  • použitie transakcií
 • DataSet – objekty na uchovanie a spracovanie dát v pamäti – vlastnosti, metódy, udalosti a použitie
  • DataTable – reprezentácia jednej tabuľky, vlastnosti PrimaryKey, Constraints, metódy AcceptChanges, RejectChanges, Select, zložky – DataColumn, DataRow
  • DataView – pohľad na DataTable s možnosťou filtrácie, usporiadania, hľadania a editácie dát, vlastnosti RowFilter, Sort, metódy Find, AddNew, Delete
  • DataRelation – väzby medzi tabuľkami
 • XML – univerzálny formát pre dátovú komunikáciu
  • základy, programová podpora, použitie

2. DEŇ

 • Entity Framework
  • objektová podpora na prácu s relačnými dátami (ORM) – základné princípy
  • entitný dátový model a jeho súčasti (edmx) – tabuľky, pohľady, uložené procedúry, dátové štruktúry
  • dátové entity ako jednoduché triedy typu POCO (Plain Old CLR Objects)
  • riadiace štruktúry na prácu s dátami – DbContext, DbSet, Entry, ChangeTracker
  • automatické generovanie programového kódu pomocou textových šablón (T4 – Text Template Transformation Toolkit)
  • vývojárske prístupy Database First a Code First
 • Základy práce s dátami
  • vytvorenie dátového kontextu – DbContext
  • preberanie dát z databázy – DbSet, LINQ to Entities
  • aktualizácia a uloženie dát do databázy – SaveChanges()
 • Ďalšie služby systému
  • validácia údajov pred uložením do databázy
  • priame operácie s databázou pomocou príkazov SQL
  • použitie transakcií

3. DEŇ

 • LINQ to Entities – podrobnejšie
  • zložitejší výber dát za databázy – výber, zoskupenie a usporiadanie údajov
  • traverzovanie v relačných dátach, Lazy Loading
  • materializácia dát pred ďalším spracovaním
 • Práca s dátami na formulároch
  • pripojenie k dátovému zdroju – MS SQL Server
  • výber dát z databázy
  • viazanie dát na ovládacie prvky
 • Príklad použitia
  • jednoduchá databázová aplikácia na báze MS SQL Server v prostredí WinForms

Ďalšie informácie

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pokročilých programátorov, ktorí už poznajú niektorý jazyk na platforme .NET a chcú sa podrobnejšie oboznámiť s modernými nástrojmi na práca s databázami.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Ing. Dagmar Mylbachrová
+421 2/581 014 10
kurzy@ipex.sk

Hodnotenie
Organizátor