Kurz: AutoCAD I. základy - úvod do programu a základy technického kreslenia

Popis kurzu

AutoCad je najrozšírenejším programom v oblasti technického kreslenia. Je považovaný za akýsi štandard a keď sa povie výkres, každý si hneď spomenie na tento počítačový software. AutoCad je použiteľný v strojníctve, strojárstve alebo kdekoľvek a v akomkoľvek prostredí, kde je nutné kresliť presné technické výkresy. Cieľom počítačového kurzu AutoCAD I. je podať účastníkom základné teoretické a praktické vedomosti z oblasti CAD aplikácií, programu AutoCad ale hlavne aj predstaviť možnosti a základy technického kreslenia ako takého. Kurz je zameraný na osvojenie základných funkcií programu AutoCADu a ich následné využívanie pri tvorbe technickej dokumentácie, architektonických a strojárskych návrhov a iných. Kurz je určený pre začiatočníkov, teda nepredpokladajú sa žiadne vedomosti z oblasti AutoCadu.Obsah kurzu

 • Oboznámenie sa s programami CAD
  • Čo je to CAD? (Computer-aided Design)
  • Pre koho sú CAD programy určené
  • Prečo by sme mali ovládať AutoCAD a aké sú alternatívy
 • Pracovné prostredie
  • Pracovná plocha a prostredie Drafting & Annotation
  • Ribbon – Pás kariet
  • Príkazový riadok a jeho význam pri práci v AutoCAD-e
  • Stavový riadok – čo sa nachádza v spodnej časti obrazovky
   • Súradnicová sieť
   • Prepínače – „pomocníci pri kreslení“
   • Nastavenie mierky
  • Kresliaca plocha / Rozvrženie
  • Properties Palette – Paleta vlastností objektov
 • Úvod do kreslenia
  • Kreslenie čiar
   • Line – úsečka
   • Polyline – lomená krivka
  • Riadiace body – ovládanie, zmena polohy
  • Kreslenie objektov presných rozmerov a pod presným uhlom
  • Nastavenie uchopovania a trasovania objektov Osnap a Osnap tracking
  • Kreslenie za pomoci súradnicovej siete
  • Navigácia vo výkrese
   • Príkazy na približovanie, odďaľovanie a posúvanie sa – Zoom a Pan
   • Zvýšenie efektivity pri práci pomocou kolieska myši
  • Označovanie nakreslených čiar
   • Postupné pridávanie do výberu a odoberanie z výberu
   • Window selection – výber oknom
   • Cross selection – výber krížením
 • Príklady: Panel draw – panel kresliacich nástrojov
  • Objasnenie práce s príkazovým riadkom
  • Pomocné funkcie pri kreslení
   • Pravouhlý mód – Ortho
   • Kreslenie pod určitým uhlom s funkciou Polar tracking
   • Funkcia dynamického vstupu Dynamic Input
  • Nástroje používané na kreslenie
   • Rectangle
    • obdĺžnik pomocou dvoch bodov ležiacich na uhlopriečke
    • obdĺžnik pomocou rozmerov strán
   • Circle – kružnica
    • Zadaná stredom a polomerom / priemerom
    • Zostrojená pomocou troch bodov
   • Polygon – pravidelný n-uholník
    • Vpísaný do kružnice
    • Opísaný kružnici
   • Arc – oblúk
    • Precvičenie rôznych metód zostrojovania
   • Ellipse – Elipsa
   • Ellipse Arc – Eliptický oblúk
   • Spline – hladká krivka
 • Príklady: Panel modify – panel modifikačných nástrojov
  • Nástroje pre úpravu vytvorených čiar a objektov
   • Erase – zmazať
   • Copy – kopírovať
   • Move – presunúť
   • Rotate – otočiť
   • Offset – odsadiť
   • Mirror – zrkadliť
   • Scale – zmena veľkosti
   • Trim – odrezať
   • Extend – predĺžiť
   • Chamfer – skosenie hrany
   • Fillet – zaoblenie hrany
   • Join – spojiť
   • Explode – rozbiť
  • Kopírovanie objektov pomocou funkcie Array
   • Polar Array – vytvorenie kruhového poľa
   • Rectangular Array – tvorba poľa v riadkoch a stĺpcoch
   • Path Array – kopírovanie objektov po krivke
 • Layers – hladiny (vrstvy)
  • Princíp práce s hladinami
  • Layer Properties Manager – Správca vlastností hladín
   • Aktívna hladina, zmena aktívnej hladiny
   • Priradenie objektu do hladiny a jej zmena
   • Rozdiel medzi vypnutou a zmrazenou hladinou
   • Uzamykanie a izolovanie hladiny
  • Tvorba nových hladín
   • Nastavenie vlastností hladiny
    • Farba zobrazenia vo výkrese
    • Druh zobrazovanej čiary
    • Hrúbka čiary
    • Pomocné čiary vo výkrese – netlačené vrstvy
  • Obchádzanie všeobecných vlastností
 • Hatch and Gradient – šrafovanie
  • Spôsoby výberu šrafovanej oblasti
  • Výber šrafovacieho vzoru (ŠV)
   • Nastavenie uhla a mierky ŠV
   • Gradient – nastavenie farebnej, tónovanej výplne
   • Ďalšie možnosti pri šrafovaní
   • Preberanie vlastností existujúcej výplne
   • „HatchEdit“ – Editácia vytvorenej šrafy
 • Texty
  • Text style – textový štýl (TŠ)
   • Nastavenie (TŠ)
   • Tvorba vlastného (TŠ)
  • Vkladanie textu
   • Jednoriadkový text
   • Odstavcový text
 • Dimensions – kóty
  • Dimension style – kótovací štýl (KŠ)
   • Nastavenia KŠ
   • Tvorba vlastného KŠ
  • Kótovanie
 • Plot / Export – tlač / export, tvorba výstupu z modelového priestoru
  • Príprava a nastavenie tlače / exportuCieľová skupina

začiatočníkKontaktná osoba

Iveta Horná
+421 2/492 030 80
info@itlearning.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena