DETAIL KURZU

Celoslovenský seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, OCHRANA PRED POŽIARMI - praktické informácie čo potrebujete vedieť

Od:

BE-SOFT a.s.

Košice

Popis kurzu

Pokračujeme v tradícii úspešného seminára a opäť pripravujeme pre Vás zaujímavý program , ušetríte Váš čas a v jeden deň získate komplex aktuálnych a praktických informácií pre Vašu prácu.

Lektorský zbor: JUDr. Rudolf Kubica , hlavný inšpektor, Inšpektorát práce Žilina Ing. Katarína Hannelová, BE-SOFT, a.s. kpt. Mgr. Slavomír Fabuľa , Prezídium Hasičského a záchranného zboru MV SR Mgr. Leonard Hölbling, Mentor Konzult s.r.o.

Obsah kurzu

BEZPEČNOSŤ PRÁCE Prehľad základných povinností zamestnávateľa – prevádzkovateľa v BOZP

 • plnenie základných povinností zamestnávateľa

Pracovné úrazy – postupy pri kontrolách a vyšetrovaniach závažných pracovných úrazov zo strany IP

 • najčastejšie chyby pri vyšetrovaní pracovných úrazov

Podmienky zabezpečenia BOZP pri práci z domu, telepráci, teambuldingu, praktickom vyučovaní žiakov v systéme duálneho vzdelávania

 • povinnosti, oboznamovanie, bezpečnosť používaných pracovných prostriedkov, OOPP
 • riešenie úrazov

Kontrola používania alkoholických, omamných a psychotropných lá­tok

 • ako postupovať v prípade, že je u zamestnanca zistený pozitívny test na drogy
 • dychová skúška, krvná skúška, problémy, čo uznávajú súdy

Praktické skúsenosti na stabilných i dočasných pracoviskách

 • dopravné plány areálov a základné informácie pri vstupe do areálov
 • rozsah oboznamovania a informovania zamestnancov vo vzťahu k pracovným prostriedkom (§8 NV SR

392/2006 Z.z.)

 • technologický postup prác
 • dôslednosť kontrolnej činnosti zamestnávateľa (vlastní zamestnanci, dodávatelia a pod.)
 • medzinárodné tímy, jazykové bariéry v komunikácii so zamestnancami, inštrukcie pre zamestnancov
 • uznávanie odbornej spôsobilosti na prácu pre občanov členských štátov EU

OCHRANA PRED POŽIARMI Aplikácia ustanovení právnych predpisov v súvislosti s plnením povinností právnických osôb v oblasti ochrany pred požiarmi

 • zodpovednosť na úseku ochrany pred požiarmi
 • plnenie základných povinností na úseku ochrany pred požiarmi
 • odborná príprava a odborná spôsobilosť na úseku ochrany pred požiarmi

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby ako súčasť dokumentácie ochrany pred požiarmi

 • predkladanie pri protipožiarnych kontrolách
 • usmernenie vydané Ministerstvom vnútra SR Prezídiom Hasičského a záchranného zboru
 • postavenie stavebných úradov v kontexte dotknutých orgánov štátnej správy

Nedostatky zisťované pri protipožiarnych kontrolách

 • dokumentácia ochrany pred požiarmi
 • požiarne zariadenia

GDPR vo vzťahu k BOZP a OPP a školeniam v týchto oblastiach .

Cieľová skupina

Seminár je určený pre bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, technikov požiarnej ochrany, zástupcov zamestnancov pre BOZP, právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, vedúcich zamestnancov, personalistov a všetkých, ktorí si chcú zvýšiť svoju profesionálnu úroveň v danej oblasti.

Poznámka k cene

zľava pre odberateľov softvéru s aktualizáciou 90 € s DPH

Kontaktná osoba

PhDr. Anna Dérerová
+421 911 650 622
dererova@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor