Detail kurzu

Celoslovenský seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE, OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, OCHRANA PRED POŽIARMI - praktické informácie čo potrebujete vedieť

Popis kurzu

Pokračujeme v tradícii úspešného seminára a opäť pripravujeme pre Vás zaujímavý program , ušetríte Váš čas a v jeden deň získate komplex aktuálnych a praktických informácií pre Vašu prácu.

Termín čoskoro upresníme – jeseň 2018.

Obsah kurzu

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

 • Prehľad povinnosti zamestnávateľa – prevádzkovateľa v BOZP.
 • Aktuálny stav legislatívy a skúsenosti s jej uplatňovaním.
 • Bezpečnosť technických zariadení – nariadenia vlády SR o sprístupňovaní výrobkov (technických zariadení).
 • Nová legislatíva – technická normalizácia, bezpečnostné požiadavky na výrobky.
 • Pripravované zmeny – zákon o IP, vyhláška o výchove a vzdelávaní .

  Lektor: Ing. Tamara Paceková, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

 • Pracovné úrazy – ako vyšetriť pracovné úrazy, aké sú najčastejšie chyby pri vyšetrovaní PU.
 • Postupy pri kontrolách a vyšetrovaniach závažných pracovných úrazov zo strany IP.
 • Agentúry dočasného zamestnávania. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri flexibilnom zamestnávaní.
 • Požiadavky na zamestnávanie cudzincov – zamestnancov z krajín EU a tretích krajín.

  Lektor: JUDr. Rudolf Kubica , hlavný inšpektor Inšpektorát práce Žilina

 • Oboznamovanie zamestnancov – oboznamovanie na konkrétnom pracovisku, interné predpisy z hľadiska oboznamovania.
 • Bezpečnostné inštrukcie – safety instruction, pracovné inštrukcie – work instruction, bezpečné pracovné postupy, technologické postupy.
 • Praktické informácie, diskusia a výmena skúseností a spôsobov dobrej praxe k efektívnemu uplatňovaniu povinností zamestnávateľa.

  Lektor: Ing. Katarína Hannelová, BE-SOFT, a.s.

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

 • Zmeny v novele zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (účinnej od 1.12.2017)
 • nové, zmenené, zrušené povinnosti zamestnávateľa v ochrane zdravia pri práci
 • pracovná zdravotná služba
 • Kategorizácia prác z hľadiska pracovných rizík, evidencia zamestnancov podľa kategórií prác.
 • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci.
 • Trend rizikových prác v SR.
 • Najčastejšie hlásené choroby z povolania v SR.

  Lektor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, Úrad verejného zdravotníctva SR

OCHRANA PRED POŽIARMI

 • Aktuálne otázky v oblasti ochrany pred požiarmi.
 • Prehľad povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi.
 • Správna prax pri vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti OPP.
 • Najčastejšie zisťované nedostatky pri protipožiarnych kontrolách zo strany štátneho požiarneho dozoru.

  Lektor: npor. Mgr. Slavomír Fabuľa , Prezídium Hasičského a záchranného zboru MV SR

Diskusia a záver seminára

Cieľová skupina

Seminár je určený pre bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, technikov požiarnej ochrany, zástupcov zamestnancov pre BOZP, právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, vedúcich zamestnancov, personalistov a všetkých, ktorí si chcú zvýšiť svoju profesionálnu úroveň v danej oblasti.

Poznámka k cene

zľava pre odberateľov softvéru s aktualizáciou 90 € s DPH

Kontaktná osoba

PhDr. Anna Dérerová
+421 911 650 622
dererova@besoft.sk

Organizátor