Kurz: Automobil a dopravné prostriedky v podnikaní (účtovné a daňové hľadisko)

Popis kurzu

Školenie je určené pre účtovníkov, ekonómov, daňových poradcov a konateľov. 

Každý účastník školenia automaticky získa zdarma praktickú pomôcku v podobe Knihy jázd vo formáte xlsm (excel) v hodnote 7,20 €. Kniha jázd automaticky prepočíta spotrebu pohonných látok, konečný stav tachometra, konečný stav pohonných látok v nádrži, náklady na cestu a informatívnu nadspotrebu v litroch a eurách (rozdiel medzi normovanou spotrebou uvedenou v technickom preukaze vozidla a skutočnou priemernou spotrebou).

Cieľom školenia je komplexný pohľad na problematiku dopravných prostriedkov z pohľadu dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a účtovníctva. Na školení sa okrem iného dozviete odpovede na tieto otázky:

 • Aké kombinácie uplatňovania výdavkov na pohonné látky, obstaranie dopravného prostriedku, údržbu a prevádzku sú možné a obhájiteľné a ako to je s možnosťou odpočítania DPH?
 • Kedy je možné náhradu za spotrebované pohonné látky počítať z priemernej ceny vyhlásenej Štatistickým úradom SR a kedy je potrebné preukázať ceny pohonných látok na základe dokladu o nákupe pohonných látok?
 • Ako vplýva forma užívania / vlastníctva dopravného prostriedku na možnosť daňovej uznateľnosti nákladov spojených s jeho údržbou a prevádzkou, resp. možnosti uplatnenia odpočtu DPH z týchto prijatých plnení?
 • Kedy sa nemusí zahrnúť registračný poplatok za automobil do jeho obstarávacej / vstupnej ceny?
 • Je súčasťou obstarávacej / vstupnej ceny vozidla aj reklamný polep vozidla?
 • Na čo si treba dávať pozor pri prenajímaní motorového vozidla nájomcovi?
 • Ktoré skutočnosti v súvislosti s automobilmi je potrebné evidovať v podsúvahovej evidencii?
 • V ktorých prípadoch je možné použiť na služobnú cestu motorové vozidlo v osobnom vlastníctve a kedy je možné použiť na služobnú cestu vozidlo niekoho iného (sused, kamarát, rodič a pod.)?
 • Akú výhodu majú konatelia / spoločníci / iné orgány spoločnosti v porovnaní so zamestnancami pri nároku na cestovné náhrady?
 • Je možné použiť na prepočet vyúčtovania zahraničnej pracovnej cesty jednotný kurz alebo nie?
 • Má odlišné postavenie z pohľadu dane z príjmov a DPH automobil, ktorý je v používaní viac ako 8 rokov v porovnaní s automobilom, ktorý je zaradený do používania kratšiu dobu?
 • Aká je obsahová náplň knihy jázd a ako podrobne je nutné viesť knihu jázd?
 • Aké má správca dane dostupné možnosti zistiť, či automobil bol používaný aj na súkromné účely zamestnanca / podnikateľa?
Obsah kurzu

 1. Automobil v obchodnom majetku

 2. Súkromný automobil používaný SZČO na podnikanie

 3. Súkromný automobil zamestnanca / konateľa používaný na služobné cesty

 4. Uplatňovanie daňových výdavkov v súvislosti s dopravnými prostriedkami (pohonné látky, odpisy, údržba a opravy, paušalizácia)

 5. Problematika DPH a dopravné prostriedky (nárok na odpočítanie dane, pomerné odpočítanie dane, bezodplatne dodaná služba a povinnosť odviesť daň)

 6. Výpočet nepeňažného príjmu zamestnancov pri používaní automobilu aj na súkromné potreby zamestnanca

 7. Automobily do 8 rokov od zaradenia / nad 8 rokov od zaradenia, poskytnuté zamestnancom aj na súkromné použitie – porovnanie a rozdiely

 8. Rekapitulácia foriem vlastníctva / užívania majetku z daňového pohľadu a komparácia výhodnosti jednotlivých foriem

 9. Daň z motorových vozidiel – rekapitulácia problematiky v závislosti od formy formy vlastníctva / užívania dopravného prostriedku

 10. Odpovede na otázky z praxe:
 • registračné poplatky ako súčasť obstarávacej ceny vozidla vs. jednorazový daňový výdavok,
 • argumentácia pri daňovej kontrole a špecifické dopravné prostriedky (motorka, bicykel, kolobežka, korčule…),
 • cestovné príkazy – vyúčtovanie pracovných ciest, používanie kurzov na prepočet cudzej meny,
 • kniha jázd – náležitosti a obsahová náplň,
 • fiktívne jazdy a riziko ich odhalenia pri daňovej kontrole.