Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom školenia je zosumarizovať účtovné prípady po skončení účtovného obdobia, na ktoré je potrebné brať osobitný zreteľ, upozorniť na najčastejšie chyby pri zostavovaní účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a poskytnúť praktické rady.

Školenie je určené pre účtovníkov, audítorov a ekonómov.

Obsahová náplň

 1. Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín
 • kritéria na začlenenie účtovnej jednotky do niektorej z veľkostných skupín
 • zaradenie novovzniknutých účtovných jednotiek do veľkostných skupín
 • preradenie účtovnej jednotky medzi veľkostnými skupinami
 1.  Účtovná závierka, termíny na jej zostavenie a právne predpisy

 2. Vybrané problémy a závierkové účtovné prípady (účtovné a daňové hľadisko)
 • odpisy (odpisový plán a daňové odpisy)
 • zásoby, účtovanie na konci roka (spôsob A / B), úprava ocenenia
 • opravné položky k DM, zásobám, pohľadávkam v príkladoch
 • rezervy v príkladoch
 • nevyfakturované dodávky v príkladoch
 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov v príkladoch
 • kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene
 • splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia v príkladoch
 • podsúvahová evidencia 
 1. Inventarizácia majetku, záväzkov a zistenie inventarizačných rozdielov

 2. Vybrané položky účtovnej závierky
 • otvorenie účtov (syntetických a analytických)
 • účty, ktoré nesmú vykazovať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zá-vierka
 • záporné zostatky na jednotlivých účtoch a ich preúčtovanie
 • kompenzácia zostatkov na analytických účtoch
 • vybrané informácie, ktoré je nutné vykázať v poznámkach
 1. Oprava chýb minulých účtovných období

 2. Register účtovných závierok
 • termíny na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok
 • spôsob ukladania dokumentov do registra účtovných závierok
 1. Rekapitulácia vybraných zmien v účtovníctve platných pre rok 2017

Termíny kurzov

15.12.2017

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na školení, pracovné materiály, písacie potreby, teplý obed a občerstvenie.
Registrácia účastníkov prebieha od 08:30 do 09:00.

čas: 09:00 - 15:00
kapacita: 60
cena: 66 € (55 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Hotel Saffron****, Konferenčná miestnosť KM II - 1. poschodie

Prihlásiť sa
09.01.2018

Ponúkame možnosť individuálnej cenovej ponuky s množstevnou zľavou v prípade, ak sa na školenie prihlási z jednej spoločnosti viac poslucháčov.

Na tomto školení je, na rozdiel od ostatných nami organizovaných školení, zabezpečené občerstvenie iba v podobe bagety, tzn. nie je zabezpečený teplý obed!

čas: 09:00 - 15:30
kapacita: 150
cena: 54 € (45 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Hviezdoslavova 16, 911 27 Trenčín
Posádkový klub Trenčín (bývalý Dom armády), Univerzálna sála - prízemie

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Petra Vašková
mobil:
+421 949 500 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 949 500 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.profuturion.sk/

Adresa
ProFuturion accounting s.r.o.
Betliarska 22, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)