Špecialista DPH v praktických príkladoch (dvojdňové komplexné školenie)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Komplexný pohľad na problematiku zákona o DPH v praktických príkladoch. 

Rozsiahle študijné materiály (celkovo 526 snímková prezentácia) obsahujú množstvo praktických príkladov, názorných obrázkov a odvolávok na rozsudky ESD. Na tomto školení spoločne zodpovieme okrem iného aj na tieto otázky:

 • Viete ako relatívne jednoducho v súlade so zákonom o DPH môžete zmeniť chybný údaj alebo doplniť chýbajúci údaj na faktúre aj z predchádzajúcich zdaňovacích období bez toho, aby ste museli podávať dodatočný kontrolný výkaz alebo dodatočné daňové priznanie k DPH?
 • Určujete správne dátum vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a uvádzate správny dátum do kontrolného výkazu k DPH?
 • Ako postupovať v prípade, ak Vám dodávateľ z iného členského štátu alebo z tretej krajiny vystaví nesprávne faktúru vrátane DPH?
 • Je zdaniteľnou osobou napr. hráč pôsobiaci v klube na základe hráčskej zmluvy alebo fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorá má na rodinnom dome malú fotovoltaickú elektráreň pripojenú do verejnej distribučnej siete?
 • Kedy je predaj pozemkov považovaný za ekonomickú činnosť a kedy je potrebné registrovať sa za platiteľa DPH pri predaji nehnuteľností?
 • Čo všetko vstupuje / nevstupuje do obratu na účely registrácie pre DPH v závislosti od spôsobu zisťovania základu dane z príjmov (vedenie podvojného / jednoduchého účtovníctva, preukázateľné / paušálne výdavky) a v závislosti od transakcie (dodanie tovaru / poskytnutie služby) a miesta dodania?
 • Aký je rozdiel v určení základu dane v prípade odplatného a bezodplatného dodania tovaru alebo služby?
 • Kedy je povinnosť odviesť DPH zo stravovania zabezpečovaného pre zamestnancov a či si môže uplatniť nárok na odpočítanie DPH z provízie za predaj stravných lístkov aj SZČO?
 • Čo sú to prechodné položky a ako je potrebné postupovať v prípade kúpy cestovných lístkov / parkovného hradeného cez SMS?
 • Kedy sú povinné zdaniteľné osoby registrovať sa pre DPH, kedy sa môžu registrovať dobrovoľne a aké sú lehoty (z pohľadu zdaniteľnej osoby a správcu dane)?
 • Ako postupovať v prípade omeškania sa s podaním žiadosti o registráciu pre DPH v prípade prekročenia stanoveného obratu? Z čoho je potrebné odviesť DPH, z akej sumy a z čoho si je naopak možné uplatniť nárok na odpočítanie dane počas obdobia, kým správca dane registruje zdaniteľnú osobu za platiteľa DPH?
 • Viete, aké sú pravidlá na určenie miesta dodania tovaru alebo služby, čo sú to pohyblivé / nepohyblivé dodávky a čo všetko je potrebné brať do úvahy pri určovaní miesta dodania tovaru / služby?
 • Viete, aké sú upravené pravidlá platné od 01.01.2017 pri určení miesta dodania služby súvisiacej s nehnuteľnosťou (§ 16 ods. 1 ZDPH)?
 • Máte jasno v zásielkovom predaji tovaru? Čo sa stane, ak si napr. platiteľ DPH z CZ zriadi sklad tovaru v SK a z neho bude obsluhovať nielen SK trh, ale aj CZ trh?
 • Ako určiť, či ide o dodanie tovaru alebo o dodanie služby?
 • Na čo si dávať pozor pri prenájme / predaji nehnuteľnosti a aké sú dôsledky, ak sa predávajúci rozhodne uplatniť oslobodenie od DPH pri predaji nehnuteľnosti?
 • Viete, aké sú najčastejšie chyby pri trojstrannom obchode?
 • Viete, aké náležitosti má mať faktúra a ako to je s pečiatkou a podpisom na faktúre?
 • Viete, že zákon o DPH káže vystaviť osobitne faktúru pri prijatý platby vopred (zálohy) pred dodaním tovaru / služby a osobitne pri dodaní tovaru / služby a to aj v prípade, ak k prijatiu platby a dodávke dôjde v jednom zdaňovacom období?
 • Považuje sa za elektronickú faktúru aj sken faktúry zaslaný od dodávateľa v prílohe e-mailu?
 • Aké sú lehoty na vystavenie faktúry a aké sú osobitosti v prípade čiastkovo / opakovane dodávaných tovarov / služieb?
 • Kedy vzniká / nevzniká nárok na odpočítanie dane a kedy je potrebné uplatniť pomerné odpočítanie dane nielen v prípade uplatňovania koeficientu?
 • Ako postupovať pri odpočítaní / úprave odpočítanej dane v prípade nehnuteľnosti?
 • Čo sa považuje za opravu základu dane, čo naopak nie je opravou základu dane a ako sa opravné doklady vykazujú v kontrolnom výkaze a daňovom priznaní?
 • Ovládate pravidlá prenosu daňovej povinnosti aj v rámci tuzemských dodávok?
 • Viete, na čo všetko dávať pozor pri vyplňovaní daňového priznania k DPH a aká je obsahová náplň daňového priznania k DPH?
 • Viete aká je obsahová náplň jednotlivých častí kontrolného výkazu?
 • Viete v akých prípadoch sa doklady vykazujú v daňovom priznaní k DPH v odlišnom zdaňovacom období ako v kontrolnom výkaze k DPH?
 • Viete kto je povinný podať súhrnný výkaz k DPH, za aké obdobie a ako opraviť chyby v podanom súhrnnom výkaze k DPH?
 • Kedy môžete uplatniť osobitný režim pri použitom tovar a ako to je s osobitným režimom cestovných kancelárií, prípadne s osobitným režimom vzniku daňovej povinnosti na základe prijatej platby?

Obsahová náplň

1.   deň školenia

 

1)  Vymedzenie základných pojmov

 • Zdaniteľná osoba (§ 3)
 • Obrat na účely DPH podľa druhu daňovníka PO / FO (§ 4)
 • Stála prevádzkareň (§ 4)
 • Základ dane, sadzba dane a daň (§ 22)
 • Prepočet cudzej meny (§ 26)
 • Zdaňovacie obdobie (§ 77)

 

2)  Registrácia za platiteľa dane a druhy platiteľov dane

 • Povinná a dobrovoľná registrácia pre DPH (§ 4, § 5, § 6)
 • Oneskorená registrácia platiteľa dane a s tým spojené povinnosti (§ 55, § 69, § 78)
 • Odpočet DPH pri registrácii za platiteľa dane (§ 55)
 • Tuzemské osoby (§ 4, § 4 a – b)
 • Zahraničné osoby (§ 5, § 6) a zmena registrácie platiteľa (§ 6a)
 • Osoby registrované pre daň (§ 7 a § 7a)
 • Zábezpeka pre daň (§ 4c)

 

3)  Zdaniteľné obchody

 • Dodanie tovaru (§ 8, § 10)
 • Dodanie služby (§ 9, § 10)
 • Zásielkový predaj (§ 6)
 • Nadobudnutie tovaru z IČŠ (§ 11)
 • Dovoz tovaru (§ 12)

4)  Miesto dodania

 • Tovar (§ 13)
 • Zásielkový predaj tovaru (§ 14)
 • Nadobudnutie tovaru z IČŠ (§ 17)
 • Dovoz tovaru (§ 18)
 • Služby (§ 15 a § 16)

 

5)  Vznik daňovej povinnosti

 • Všeobecné pravidlá pri tovare a službách (§ 19)
 • Tovar nadobudnutý z iného členského štátu (§ 20)
 • Tovar dovezený z tretích krajín (§ 21)

 

6)  Oslobodené plnenia

 • Oslobodené plnenia (§ 28 – § 42)
 • Osobitné režimy fakturácie pri dodaní nehnuteľnosti a prenájme nehnuteľnosti (§ 38)
 • Dodanie tovaru do iného členského štátu (§ 43)
 • Oslobodenie pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu (§ 44)
 • Trojstranný obchod (§ 45)
 • Prepravné služby (§ 46)
 • Vývoz tovarov a služieb (§ 47)
 • Dovoz tovaru (§ 48)

 


2.   deň školenia

 

1)  Odpočítanie dane

 • Uplatnenie práva na odpočítanie dane (§ 49, § 51, § 52)
 • Pomerné odpočítanie dane, výpočet koeficientu (§ 50)

 

2)  Oprava základu dane a úprava odpočítanej dane

 • Oprava základu dane (§ 25)
 • Úprava odpočítanej dane (§ 53)
 • Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku (§ 54, § 54a, § 54b, § 54c)

 

3)  Osoby povinné platiť daň správcovi dane (§ 69)

 • Dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku (§ 69 ods. 2 ZDPH)
 • Tuzemský prenos daňovej povinnosti (§ 69 ods. 12 ZDPH)
 

4)  Výkazy DPH a ich obsahová náplň v praktických príkladoch

 • Daňové priznanie k DPH (§ 78)
 • Kontrolný výkaz (§ 78a)
 • Súhrnný výkaz (§ 80)

 

5)  Nadmerný odpočet DPH

 • Lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu (§ 79)
 • Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly (§ 79a)

 

6)  Vybrané problémy

 • Žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu (§ 55a – § 55d, § 56 – 58)
 • Ručenie za daň (§ 69b)
 • Zrušenie registrácie pre daň (§ 81, § 81a, § 82)
 • Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry (§ 65)
 • Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare (§ 66), investičnom zlate (§ 67) a pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby (§ 68, § 68a – § 68c)
 • Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (§ 68d)

Termíny kurzov

10.05.2018 - 11.05.2018

čas: 09:00 - 16:00
kapacita: 40
cena: 150 € (125 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Petra Vašková
mobil:
+421 949 500 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Hotel Saffron****, Konferenčná miestnosť KM II - 1. poschodie

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 949 500 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.profuturion.sk/

Adresa
ProFuturion accounting s.r.o.
Betliarska 22, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)