DETAIL KURZU

Odborný seminár „Čo má vedieť bezpečnostný technik o vyhradených technických zariadeniach?“

Od:

BE-SOFT a.s.

Košice

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť informácie ako v praxi implementovať právne predpisy BOZP týkajúce sa oblasti vyhradených technických zariadení a upriamiť pozornosť na prevenciu a zodpovednosť zamestnávateľa za bezpečnosť technických zariadení. Odborný garant:Ing. Ľudovít Zeman, TI, a.s. riaditeľ pracoviska Bratislava

Lektori: Ing. Richard Balluch, TI, a.s. ústredie Bratislava Ing. Miroslav Kobela, IP Bratislava Ing. Pavol Hrdý, Kriminalistický a expertízny ústav PZ SR Bratislava

Obsah kurzu

Základné zákonné požiadavky – prehľad právnych predpisov v danej problematike

 • Bezpečnosť technických zariadení v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znp.
 • Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
 • Prehľad základných bezpečnostnotechnic­kých požiadaviek technických zariadení uvedených v nariadeniach vlády transponujúce smernice EU
 • Práca s portálom technických noriem ÚNMS SR

Povinnosti zamestnávateľa – kúpa, montáž nového stroja a zariadenia, uvedenie do prevádzky, revízia, kontroly

 • Zásady bezpečnej prevádzky vyhradeného technického zariadenia
 • Požiadavky na konštrukčnú a sprievodnú dokumentáciu, prevádzková dokumentácia
 • Uvádzanie do prevádzky, vykonávanie úradných skúšok, lehoty
 • Požiadavky na prevádzku, odborné prehliadky a skúšky

Typy a druhy VTZ, ktoré sa najčastejšie vyskytujú u zamestnávateľa a požiadavky na ich bezpečnosť

 • VTZ tlakové a plynové – kotolne, tlakové nádoby stabilné
 • VTZ zdvíhacie – zdvíhacie plošiny, rampy, brány, žeriavy, výťahy
 • VTZ elektrické – kontroly, revízie, (ako, kto, rozdiel medzi kontrolou a revíziou)
 • Nebezpečenstvá a riziká vzniku úrazov pri VTZ, preukázateľné odstraňovanie nedostatkov
 • Požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb na obsluhu VTZ a osôb na opravy VTZ
 • Osvedčenie, preukaz, doklad o overení vedomostí

Zaistenia bezpečnosti technických zariadení v prevádzke, najčastejšie zisťované nedostatky

 • Revízie, odstraňovanie nedostatkov
 • Kontrola príslušnej dokumentácie k VTZ
 • Najčastejšie nedostatky zisťované pri výkone IP, úrazy na VTZ
 • Najčastejšie nedostatky zisťované pri úradných skúškach TI

Najčastejšie nedostatky zisťované pri výkone IP na vyhradených technických zariadeniach

 • Kontrola príslušnej dokumentácie k VTZ
 • Najčastejšie nedostatky, úrazy na VTZ

Príčiny prevádzkových nehôd a havárií – analýza vybraných havárií

 • Úrazy na VTZ – príčiny

Príklady z praxe a diskusia

Cieľová skupina

Seminár je určený pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov, zamestnávateľov a širokú odbornú verejnosť.

BONUS: účastníci seminára dostanú KOMENTÁR k VYHLÁŠKE č. 508/2009 Z.z. o vyhradených technických zariadeniach , Technická inšpekcia,a.s. kolektív autorov (druhé doplnené vydanie).

Kontaktná osoba

PhDr. Anna Dérerová
+421 911 650 622
dererova@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor