DETAIL KURZU

Daň z pridanej hodnoty /seminár/školenie/

Od:

Agentúra TEMPO, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

Zákon o DPH.

Obsah kurzu

Zmeny zákona o DPH od 1.1.2019

 • zrušenie zábezpeky, vrátenie zábezpeky v zákonom stanovenej lehote
 • zmeny v určení obratu od 1.1.2019, postup v prechodnom období
 • dodanie tovaru a služby pri použití poukazu, jednoúčelové a viacúčelové poukazy, základ dane pri dodaní tovaru alebo dodaní služby pri použití viacúčelového poukazu
 • dodanie a nadobudnutie tovaru na základe lízingovej zmluvy do/z iného členského štátu, zmeny v uplatňovaní DPH pri cezhraničnom lízingu
 • miesto dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb osobe inej ako zdaniteľnej osobe, zavedenie limitu
 • základ dane podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH pri bezodplatnom dodaní tovarov a služieb, zohľadnenie odpočítania dane v pomernej výške a vykonania úpravy odpočítanej dane pri výpočte dane
 • uplatnenie oslobodenia od dane pri dodaní a nájme nehnuteľností, nové pravidlá od 1.1.2019
 • zmeny vo výpočte koeficientu podľa § 50 zákona o DPH
 • úprava odpočítanej dane u investičného majetku nadobudnutého formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci
 • povinnosť robiť úpravu odpočítania dane u hnuteľného majetku, ktorý platiteľ používa na podnikanie aj na iný účel ako podnikanie
 • vrátenie dane cestujúcim z tretích krajín pri vývoze tovaru, uplatnenie vrátenia dane u poverenej osoby
 • zmena v uplatnení prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov pri dodaní ktorých je vyhotovená zjednodušená faktúra
 • rozšírenie povinnosti viesť evidencie pri dodaní služieb a pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou s miestom dodania v inom členskom štáte
 • výpočet daňovej povinnosti pri zrušení registrácie
 • znížená sadzba dane na ubytovacie služby – kód 55 klasifikácie produkcie podľa činností
 • ďalšie zmeny a doplnenia zákona o DPH

  Diskusia

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Poznámka k cene

obed, coffee break, materiály

Kontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
office@tempo.sk

Hodnotenie
Organizátor