Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2017 v praktických príkladoch

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 1. Lehoty na podanie daňového priznania
 2. Druhy daňových priznaní
 • riadne
 • opravné
 • dodatočné
 • daňové priznanie PO v likvidácii a konkurze

 

 1. Položky upravujúce základ dane
 • vymedzenie daňového výdavku vo všeobecnosti
 • nedaňové výdavky (§ 19 – 21 ZDP)
 • limitované daňové výdavky (napr. pohonné látky)
 • daňové výdavky uznané až po zaplatení

 

 1. Odpisy (účtovné a daňové), dotácie na obstaranie majetku a vyradenie majetku
 • uplatňovanie daňových odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • daňové odpisy a ich limitovanie pri luxusných automobiloch
 • daňové odpisy prenajatého majetku
 • odpisovanie SHM v ocenení do 1 700 €
 • metódy odpisovania
 • prerušenie daňových odpisov
 • pomerné odpisy v prvom roku odpisovania a v roku predaja vybraných druhov majetku
 • vyradenie majetku predajom, darovaním a likvidáciou
 • zmarené investície
 • dotácie na obstaranie dlhodobého majetku

 

 1. Zásoby
 • vyradený (likvidovaný) tovar a jeho daňová uznateľnosť
 • drobné nákupy účtované priamo do spotreby
 • pohonné látky
 • reklamné predmety

 

 1. Pohľadávky
 • opravné položky k pohľadávkam (vznik, zrušenie / použitie)
 • odpis pohľadávky
 • postúpenie pohľadávky
 • pohľadávky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii
 • premlčané pohľadávky

 

 1. Príslušenstvo k pohľadávkam
 • zmluvné pokuty
 • úroky z omeškania
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
 • penále a pokuty

 

 1. Záväzky
 • záväzky po lehote splatnosti a úprava základu dane
 • úhrada záväzkov po lehote splatnosti a vplyv na základ dane
 • rezervy (účtovné / daňové)

 

 1. Manká a škody
 • manká a škody uznané / neuznané za daňové výdavky
 • náhrady škôd od poisťovní

 

 1. Dane a ich zahrnutie do základu dane z príjmov
 • daň z príjmu
 • DPH
 • daň z motorových vozidiel
 • ostatné dane

 

 1. Nepeňažné príjmy zvyšujúce základ dane
 2. Odpočítateľné položky od základu dane
 • príjem získaný darovaním
 • podiely na zisku (dividendy) z účtovných období do 31.12.2016 a po 01.01.2017
 • príjmy oslobodené od dane
 • príjmy zdanené zrážkou
 • inkaso odpísaných pohľadávok

 

 1. Opravy chýb minulých účtovných období
 2. Preddavky na daň z príjmov
 3. Daňová licencia
 4. Tlačivo daňového priznania – upozornenie na zmeny tlačiva

 

Z praktických príkladov prezentovaných na školení bude zostavené daňové priznanie, ktoré bude súčasťou prílohy k školiacim materiálom.

Termíny kurzov

11.01.2018

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na školení, pracovné materiály, písacie potreby, teplý obed a občerstvenie.
Registrácia účastníkov prebieha od 08:30 do 09:00.

čas: 09:00 - 15:30
kapacita: 60
cena: 66 € (55 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Švermova ulica 32, 974 04 Banská Bystrica
Hotel Dixon****, Veľký salón - prízemie

Prihlásiť sa
12.01.2018

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na školení, pracovné materiály, písacie potreby, teplý obed a občerstvenie.
Registrácia účastníkov prebieha od 08:30 do 09:00.

čas: 09:00 - 15:30
kapacita: 60
cena: 66 € (55 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Hotel Saffron****, Konferenčná miestnosť KM II - 1. poschodie

Prihlásiť sa
17.01.2018

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na školení, pracovné materiály, písacie potreby, teplý obed a občerstvenie.
Registrácia účastníkov prebieha od 08:30 do 09:00.

čas: 09:00 - 15:30
kapacita: 80
cena: 66 € (55 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Moldavská cesta 51, 040 11 Košice
KOŠICE HOTEL****, Sála Michal - 2. poschodie

Prihlásiť sa
29.01.2018

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na školení, pracovné materiály, písacie potreby, teplý obed a občerstvenie.
Registrácia účastníkov prebieha od 08:30 do 09:00.

čas: 09:00 - 15:30
kapacita: 60
cena: 66 € (55 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Považská 1706 / 35, 911 01 Trenčín
Hotel Magnus****, Konferenčná sála 2 - prízemie

Prihlásiť sa
30.01.2018

čas: 09:00 - 15:30
kapacita: 100
cena: 66 € (55 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Budovateľská 14, 080 01 Prešov
Hotel LINEAS***, Veľká kongresová hala - 2. poschodie

Prihlásiť sa
01.02.2018

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na školení, pracovné materiály, písacie potreby, teplý obed a občerstvenie.
Registrácia účastníkov prebieha od 08:30 do 09:00.

čas: 09:00 - 15:30
kapacita: 80
cena: 66 € (55 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Akademická č. 4, 949 01 Nitra
Agroinštitút Nitra, Aula A1 - prízemie

Prihlásiť sa
02.02.2018

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na školení, pracovné materiály, písacie potreby, teplý obed a občerstvenie.
Registrácia účastníkov prebieha od 08:30 do 09:00.

čas: 09:00 - 15:30
kapacita: 50
cena: 66 € (55 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Vladimíra Clementisa 13, 917 00 Trnava
Hotel Spectrum***, Konferenčná miestnosť

Prihlásiť sa
05.02.2018

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na školení, pracovné materiály, písacie potreby, teplý obed a občerstvenie.
Registrácia účastníkov prebieha od 08:30 do 09:00.

čas: 09:00 - 15:30
kapacita: 60
cena: 66 € (55 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

miesto konania: Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Hotel Saffron****, Konferenčná miestnosť KM II - 1. poschodie

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Petra Vašková
mobil:
+421 949 500 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 949 500 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.profuturion.sk/

Adresa
ProFuturion accounting s.r.o.
Betliarska 22, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)