Zmeny v legislatíve 2017 / 2018

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Nestíhate sledovať rýchlo sa meniacu legislatívu?

Aj v tomto roku sme pre Vás pripravili školenie s daňovým poradcom Ing. Mgr. Martinom Tužinským, PhD. zamerané na najvýznamnejšie zmeny v oblasti daní a účtovníctva.Obsahová náplň

Novela zákona o dani z príjmov od 01.01.2018

Zmeny základných pojmov a definícií:

 • Úprava definície závislých osôb
 • Zavedenie novej definície subjektu, ústredia, konečného príjemcu príjmu a digitálnej platformy
 • Rozšírenie definície stálej prevádzkarne na území SR
 • Rozšírenie okruhu príjmov nerezidentov zo zdrojov na území SR (napr. odplata za poskytnuté služby dosiahnutých napr. prostredníctvom digitálnej platformy)

 

Zmeny týkajúce sa fyzických osôb:

 • Príjmy z príležitostných činností
 • Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
 • Nezdaniteľná časť základu dane na uhradené služby v kúpeľných zariadeniach
 • Uplatňovanie daňového bonusu na dieťa
 • Použitie podielu zaplatenej dane zamestnancov (darovanie 2 %)
 • Zdanenie príjmu z predaja majetku alebo práv v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v prípade, ak ide o obchodný majetok
 • Oddlženie formou konkurzu a splátkového kalendára u fyzickej osoby
 • Výplata prostriedkov z kapitálových fondov a s tým súvisiace daňové dôsledky

 

Zmeny týkajúce sa právnických osôb:

 • Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností alebo družstiev a zmeny týkajúce sa daňového posúdenia týchto transakcií
 • Výplata oceňovacích rozdielov z precenenia
 • Výplata prostriedkov z kapitálových fondov a s tým súvisiace daňové dôsledky
 • Rozšírenie okruhu príjmov oslobodených od dane za komerčné využívanie nehmotných aktív (až do výšky 50 %) a v súvislosti s tzv. vnorenými nehmotnými aktívami
 • Zdanenie pri obchode spoločnosti týkajúci sa presunu majetku alebo rezidencie mimo SR (implementácia ATAD)
 • Nové pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti

 

Ostatné zmeny:

 • Technické zhodnotenie budov, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť
 • Úprava pravidiel pre odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

 

 

Novela zákona o DPH od 01.01.2018 

 • Rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň pri registrácii DPH
 • Zmena podmienok trojstranného obchodu pre prvého odberateľa
 • Úprava peňažného limitu pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti
 • Zmeny v úprave odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku
 • Zavedenie povinnosti a lehoty na oznámenie neuplatnenia oslobodenia od dane pri predaji nehnuteľnosti
 • Zmeny týkajúce sa platiteľov dane z pridanej hodnoty uplatňujúcich osobitný režim vzniku daňovej povinnosti prijatím platby
 • Rozšírenie povinnosti podania súhrnného výkazu pre osoby registrované pre daň podľa § 7 a 7a zákona o DPH
 • Zmena v spôsobe fakturácie za nájom a dodávky elektriny, plynu, vody a tepla odberateľovi, ktorý nie je usadený v Slovenskej republike;
 • Zmena týkajúce sa osobitnej úpravy DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie;
 • Zavedenie povinnosti vrátenia odpočítanej dane z platby zaplatenej pred dodaním tovaru alebo služby v prípade, ak ku dňu zrušenia registrácie DPH neboli tovar alebo služba dodané

 

 Novela zákona o správe daní od 01.01.2018

 • Index daňovej spoľahlivosti daňovníka ako nástroj hodnotenia daňovníka
 • Nové pravidlá pre daňové tajomstvo
 • Rozšírenie prípadov, v ktorých daňový subjekt alebo jeho zástupca nie je oprávnený nazerať do písomností obsahujúcich napr. utajované skutočnosti
 • Rozšírenie okruhu osôb s povinnosťou elektronickej komunikácie aj na fyzické osoby
 • Súhrnný protokol vyhotovený Finančným riaditeľstvom SR
 • Zverejňovanie zoznamov daňových subjektov s uvedením výšky ich dane z príjmov, daňovej straty alebo výšky dane z pridanej hodnoty, resp. nadmerného odpočtu
 • Zníženie poplatkov za záväzné stanovisko
 • Vymedzenie dňa platby dane, ktorá bola uskutočnená bezhotovostným prevodom z účtu inej osoby ako daňového subjektu
 • Predĺženie lehoty na podanie odvolania

 

Novela zákona o účtovníctve od 01.01.2018 

 • Zmena v zatriedení do veľkostných skupín účtovných jednotiek, ktoré sú právnymi nástupcami
 • Zmena obsahovej náplne priebežnej účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky
 • Vymedzenie osoby zodpovednej za uloženie dokumentov do registra účtovných závierok za zanikajúcu účtovnú jednotku
 • Predĺženie lehoty na uloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok
 • Predĺženie lehoty na uchovávanie (archiváciu) účtovných dokumentov
 • Podanie podnetu na zrušenie živnostenského oprávnenia daňovým úradom pri opakovanom zistení spáchania správneho deliktu

 

Najdôležitejšie zmeny v zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice účinné od 01.01.2018

 • Sprístupnenie oznámenia na predajnom mieste o tom, že podnikateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu
 • Správne označovanie názvov tovarov a služieb na dokladoch vyhotovených registrač-nou pokladnicou
 • Uvádzanie QR kódov na vyhotovených dokladoch z registračnej pokladnice
 • Zákaz menenia údajov na už vyhotovenom doklade
 • Rozšírenie sankcií a zmena ich výšky
 • Zabezpečenie a prepadnutie elektronickej registračnej pokladnice

  

Najdôležitejšie zmeny v Obchodnom zákonníku od 01.01.2018 a v iných právnych predpisoch

 • Zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby
 • Nové pravidlá týkajúce sa tvorby a použitia kapitálových fondov
 • Nové pravidlá týkajúce sa vybraných podnikových kombinácií
 • Nekalá likvidácia
 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu

 

Upozornenie na zmenu tlačív

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
 • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

 

Rekapitulácia najdôležitejších čísiel pre roky 2017 a 2018

 • Suma, od ktorej je SZČO povinná platiť sociálne poistenie
 • Nezdaniteľná časť vo vzťahu k výške príjmu
 • Ostatné veličiny

Termíny kurzov

09.02.2018

čas: 09:00 - 16:00
kapacita: 80
cena: 81 € (67,50 € bez DPH)
lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Petra Vašková
mobil:
+421 949 500 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Hotel Saffron****, Panorama Gallery - 6. poschodie

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 949 500 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.profuturion.sk/

Adresa
ProFuturion accounting s.r.o.
Betliarska 22, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)