Daně – výklad nejdůležitějších zákonů

Základné info
 • Termín kurzov: 05.02.2018 - 14.02.2018
 • Miesto konania: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 21 998 Kč (18 180 Kč bez DPH)
 • Poznámka k cene: kód: 1800740 - 18 180 Kč + DPH Základní cena, kód: 180074A - 34 542 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180074B - 49 086 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 180074C - 61 812 Kč +
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvováním seminářů získáte aktuální ucelený pohled na nejdůležitější daňové a související zákony. Do tohoto cyklu seminářů je také zařazen výklad zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců. Ti, kteří se připravují na zkoušky u KDP ČR, si též odnesou informaci o tom, jak budou zkoušky probíhat.

Cieľová skupina

Modul se skládá z 12 seminářů, které je možné absolvovat samostatně a je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Obsahová náplň

1. seminář 5. 2. 2018; 9:00–17:00 – Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko – Bc. Marta Šťastná Aktuální legislativa DPH a předpokládaný vývoj – předmět daně – místo plnění – obrat – registrace – společnost – zdaňovací období – daňové přiznání a kontrolní hlášení – základ daně – opravy základu daně a daně – povinnost přiznat daň – daňové doklady – sazby daně – režim přenesení daňové povinnosti – stavebnictví – nárok na odpočet – poměrný nárok na odpočet – osvobozená plnění bez nároku na odpočet a krácený nárok – úprava odpočtu daně – vyrovnání odpočtu daně – změna režimu – zvláštní režimy.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

2. seminář 6. 2. 2018; 9:00–15:00 – DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – JUDr. Svatopluk Galočík Dodání zboží plátcem do jiných členských států a třetích zemí včetně konsignačních skladů – pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 – obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň – přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16 – poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3 – přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69 – pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a 97a – nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně – finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d – povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku – vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně – souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání – ustanovení § 108 odst. 1 písm. j – úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu § 110a – 110ze (mini one stop shop) – zrušení svobodných skladů – zdaňování dodání zboží a poskytnutých služeb ve svobodných pásmech – zrušení vývozu umístěním zboží do svobodných pásem – zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

3. seminář 6. 2. 2018; 15:15–17:30 – Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců – Mgr. Šárka Lásková Práva a povinnosti daňových poradců:

 • principy daňového poradenství jako právní služby založené na poskytování rad v oblasti zdaňování a zastupování klientů před státními úřady,
 • profesní předpisy profese, práva a povinnosti daňových poradců plynoucí ze zákona o daňovém poradenství,
 • etický kodex a další problematika, která se daňového poradenství dotýká, jako například zákon proti praní špinavých peněz nebo trestně právní předpisy.

Podmínky kvalifikační zkoušky:

 • systém kvalifikačních zkoušek – praktický průběh i závazná pravidla upravená zkušebním řádem Komory daňových poradců ČR.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

4. seminář 7. 2. 2018; 9:00–18:00 – Zákon o daních z příjmů – právnické osoby – Ing. Ilona Součková Stanovení základu daně – úprava výsledku hospodaření před zdaněním.

Položky zvyšující výsledek hospodaření: Dodanění neuhrazených závazků – pohledávky ze smluvních sankcí – daňové dopady změny účetní metody na základ daně – daňové důsledky dohody o narovnání – dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek – dary, odborný výcvik – zrušení rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.

Položky snižující výsledek hospodaření: Uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením – zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek – položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné – příjmy podléhající srážkové dani – tvorba rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů.

Definice osob spojených, ceny obvyklé, zdanění bezúplatných příjmů: Zdanění příjmů z dědění a darování – příjmy získané směnou – daňové dopady převodních cen.

Daňové a nedaňové náklady: Příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek – příspěvky právnickým osobám s povinným nebo nepovinným členstvím – příspěvky na různé typy pojištění – odměny statutárních orgánů – cenné papíry, pohledávky, závazky – zásadní změny v odpisu pohledávek a v tvorbě daňových opravných položek k pohledávkám – finanční i operativní leasing – zajištění závazku převodem práva – propagační předměty, dary, reprezentace – úroky z úvěrového finančního nástroje, smluvní sankce, pokuty, penále – likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod – výdaje související s držbou dceřiné společnosti – limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení – nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy.

Daňové a nedaňové rezervy a opravné položky osvobození příjmů: Z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech – z licenčních poplatků plynoucích do zahraničí – z bezúplatného příjmu.

Nedaňové náklady související s příjmy osvobozenými od daně, sféra neziskového sektoru: Veřejně prospěšný poplatník – svěřenský fond – fundace – změny v režimu SVJ – zdanění úrokových příjmů.

Snižující položky, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani: Odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty – řetězení daňových ztrát při přeměnách – převod ztráty na právního nástupce – odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje – odpočet na odborné vzdělávání – snižující položky na dary – snižující položky u neziskových subjektů.

Důraz bude ve výkladu kladen zejména na změny vyvolané novelou č. 170/2017 Sb.

Legislativní úpravy pro veřejně prospěšné poplatníky a změny v jejich daňovém režimu: Rodinné fundace, vyvolnění některých podmínek pro osvobození bezúplatných příjmů, úprava podmínek při uplatnění snižující položky podle § 20 odst. 7 ZDP – úprava do zdanitelných příjmů u společenství vlastníků bytových jednotek – daňové a nedaňové náklady – § 24 a § 25 ZDP, náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva, daňové dopady prodeje cenných papírů u mikro účetních jednotek – ostatní změny: postup při vrácení vyplacené zálohy na podíly na zisku po převodu nebo přechodu podílu na obchodní korporaci, zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatku.

Aktuální otázky v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

5. seminář 8. 2. 2018; 9:00–13:00 – Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby – Ing. Jan Vorlíček Ve znění zákona č. 170/2017 Sb. a zákona č. 254/2017 Sb. včetně účinnosti jednotlivých změn, jejich uplatnění za rok 2017 a pro rok 2018.

Předmět daně z příjmů fyzických osob, nepeněžní příjmy a jejich oceňování – úplatné a bezúplatné příjmy, osvobozené od daně, podmínky pro jejich osvobození – příjmy ze samostatné činnosti, zásady zařazování příjmů do této skupiny, uplatňování skutečných výdajů a výdajů paušálních v roce 2017 a v roce 2018, vazba na daňové zvýhodnění a slevu na druhého z manželů, stanovení dílčího základu daně – daň stanovená paušální částkou – kapitálové příjmy, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, uplatňování daňových výdajů k těmto příjmům, stanovení dílčích základů daně – příjmy spoluvlastníků, rozdělování příjmů na spolupracující osoby, příjmy z rodinného závodu a z rodinné fundace – úpravy základu daně při změně vedení evidence, přerušení a ukončení činnosti – daňové povinnosti v souvislosti s úmrtím – problematika pohledávek při vedení účetnictví, daňové evidence a u paušálů – prodej závodu, vklad závodu do obchodní společnosti, prodej obchodního podílu – vypořádací podíl, vazba na zákon o obchodních korporacích – nezdanitelné části základu daně – solidární zvýšení daně – slevy na dani, daňové zvýhodnění.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

6. seminář 8. 2. 2018; 13:45–18:00 – Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů – Ing. Ilona Součková Pořízení hmotného a nehmotného majetku:

 • stanovení vstupní ceny HM a NHM pro odpisování.

Majetek vyloučený z odpisování:

 • daňový režim majetku vyloučeného z odpisování.

Odpisování majetku: Odpisové skupiny – doba odpisování – zatřídění majetku do odpisových skupin – uplatnění daňových odpisů – časový odpis – přerušení daňového odpisování – režim majetku vloženého do obchodní korporace – pokračování odpisování majetku započatém původním vlastníkem – úprava režimu finančního leasingu.

Výklad nehmotného majetku. Technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku.

Vyřazení HM a NHM: Vyřazení HM A NHM – uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových nákladů – vyřazení v důsledku nepotřebnosti, prodeje, škody – částečné vyřazení HM a NHM – zmařené investice.

Limitace daňových nákladů při prodeji majetku: Prodej pozemků – prodej majetku u veřejně prospěšných poplatníků – prodej majetku neodpisovaného.

Důraz bude ve výkladu kladen zejména na změny vyvolané novelou č. 170/2017 Sb.

 • legislativní úpravy pro veřejně prospěšné poplatníky a změny v jejich daňovém režimu:

Možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování,…), možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí.

 • daňové a nedaňové náklady – § 24 a § 25 ZDP: Úpravy do finančního leasingu, daň z nabytí nemovitých věcí – daňový náklad či pořizovací náklad nemovitosti.
 • hmotný a nehmotný majetek § 26 – § 33: Úpravy v majetku neodpisovaném, odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku), stanovení nebo úpravy vstupní ceny pro odpisování, majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny, odpisování majetku ve spoluvlastnictví, změny v odpisování nehmotného majetku.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

7. seminář 12. 2. 2018; 9:00–13:00 – Zákon o daních z příjmů – závislá činnost – Ing. Marie Hajšmanová Rozlišení poplatníků: Daňový rezident – daňový nerezident.

Příjmy ze závislé činnosti:
Příjmy, které nejsou předmětem daně – příjmy osvobozené od daně, daňové benefity – základ daně z příjmů ze závislé činnosti – schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně, solidární přirážka – slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti.

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti: Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnance – podmínky pro uplatnění práva na jeho provedení – roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele – základní zásady jeho provedení – slevy na dani uplatňované při ročním zúčtování – sleva na vyživovaného manžela (manželku), „školkovné“ – uplatňování nezdanitelných částek ze základu daně a jejich prokazování – vracení přeplatků na zálohách na daň, zúčtování bonusů – rozdílné postupy plátců daně při zdaňování příjmů nerezidentů.

b>Povinnosti plátců, změny: Povinnosti plátců daně – tiskopisy předkládané finančnímu úřadu – opravy chyb při výpočtu záloh a daně u zaměstnanců.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

8. seminář 12. 2. 2018; 13:45–17:45 – Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv – Ing. Václav Zíka Mezinárodní daňové vztahy v kontextu ČR – smlouvy o zamezení dvojího zdanění (důvody pro jejich sjednávání, aktuální stav, komplexnost, struktura, atd.) – aplikace výhod plynoucích z daňových smluv a ze zákona o daních z příjmů vůči zahraničním daňovým rezidentům – aktuální stav zákona o daních z příjmů – daňové rezidentství fyzických osob – daňové rezidentství právnických osob – transparentní entity – koncept zdroje příjmů na území ČR – stálá provozovna – aplikace srážkové daně a zajištění daně – zdaňování různých druhů příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky, příjmy ze zaměstnání atd.) – poskytování služeb versus mezinárodní pronájem pracovní síly – vyloučení mezinárodního dvojího zdanění – kontext EU. Odpovědi na dotazy, diskuze.

9. seminář 13. 2. 2018; 9:00–13:00 – Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy – Mgr. Magdaléna Vyškovská Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od 1. 1. 2018 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy:

 • nárok na úhradu cestovních náhrad jako základní princip vztahu zaměstnavatele a zaměstnance,
 • nárok/možnost sjednání cestovních náhrad a za jakých podmínek (zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovní smlouvu či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, členové statutárních orgánů, zaměstnanci pronajatí v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly),
 • rozdílné nároky pro zaměstnance státní a zaměstnance v soukromém sektoru (co je minimální povinností pro zaměstnavatele v soukromém sektoru a co všechno může zaměstnancům poskytovat bez negativních daňových dopadů),
 • sankce pro zaměstnavatele za neposkytnutí cestovních náhrad,
 • místo výkonu práce a pravidelné pracoviště a jejich význam pro poskytování cestovních náhrad,
 • tuzemské cestovní náhrady (pracovní cesta, cesta mimo pravidelné pracoviště, mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn),
 • specifické režimy (cestovní náhrady při přeložení, dočasném přidělení a přijetí),
 • zahraniční pracovní cesta jako jedna z forem vyslání a cestovní náhrady,
 • další povinnosti související se zahraniční pracovní cestou (notifikační povinnosti, minimální mzda atd.),
 • místo výkonu práce v zahraničí a související povinnosti zaměstnavatele,
 • paušalizace cestovních náhrad,
 • vyúčtování cestovních náhrad a dohoda se zaměstnancem o odlišných podmínkách,
 • příklady daňových a pojistných dopadů na zahraniční pracovní cestu (zdaňování cestovních náhrad v zahraničí v návaznosti na pravidla zdanění podle smluv o zamezení dvojího zdanění a koordinační nařízení pro oblast sociálního zabezpečení a bilaterální smlouvy).

Odpovědi na dotazy, diskuze.

10. seminář 13. 2. 2018; 13:45–17:45 – Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz – právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti – vliv tzv. IV. směrnice AML na proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky – problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinnosti osob povinných s ohledem na jejich postavení se zaměřením na identifikaci klienta – rizikové faktory klienta ajejich aplikace – náhrada škody, přestupky a správní delikty – příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech – otevírání účtů, bankovní hotovostní operace, bankovní bezhotovostní operace, operace na trhu s cennými papíry.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

11. seminář 14. 2. 2018; 9:00–14:00 – Zákon o pojistném na sociální zabezpečení – Ing. Marta Ženíšková Změny od 1. 1. 2018 a stručná informace o připravovaných změnách – poplatníci pojistného, účast na nemocenském pojištění, sčítání a přesouvání příjmů pro odvod pojistného – započitatelné a nezapočitatelné příjmy do vyměřovacího základu, příklady – maximální vyměřovací základ a vracení přeplatku na pojistném – přehled o výši pojistného, „nulové“ přehledy.

Pojištění OSVČ:

 • placení záloh a pojistného,
 • nemocenské pojištění OSVČ, – přehledy,
 • princip výpočtu důchodu u OSVČ.

Přeplatky, nedoplatky – platební výměry a výkazy nedoplatků – promíjení penále – splátky – pokuty.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

12. seminář 14. 2. 2018; 14:45–18:00 – Zákon o zdravotním pojištění – Ing. Antonín Daněk Zdravotní pojištění v reakci na změny v roce 2017 a k 1. 1. 2018 – právní úprava zdravotního pojištění a související zákony – zaměstnanci a zaměstnání ve zdravotním pojištění – okruh osob, které jsou pojištěnci veřejného zdravotního pojištění – oznamovací povinnost zaměstnavatele – vyměřovací základ zaměstnance – zahrnované a nezahrnované příjmy – minimální vyměřovací základ a jeho poměrná část – souběžné příjmy a odpočty – neplacené volno a neomluvená absence – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z pohledu zdravotního pojištění – Evropská unie a zdravotní pojištění – OSVČ ve zdravotním pojištění – lhůty splatnosti pojistného – rozhodování zdravotních pojišťoven – prominutí penále – řešení problémových situací z praxe.

Odpovědi na dotazy, diskuze.

Lektor:
Mgr. Šárka Lásková

Termíny kurzov

05.02.2018 - 14.02.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
email:
vox@... zobraziť


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+420 226 539 *** zobraziť

email:
vox@... zobraziť

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)